Faktum i saken Høyesterett nå har behandlet handler om en kvinne som kjøpte et 400 år gammelt hus på Nordmøre. Med på kjøpet fikk hun et svært omfattende museproblem.

Ifølge tingrettsdommen forsøkte de uten hell å bli kvitt smågnagerne med katter, tradisjonelle musefeller og en høyfrekvent museskremmer, i tillegg til å tette åpninger. Løsningen ble til slutt å lage en gammeldags bøttefelle, der musen lokkes ut på en plattform som vipper dem ned i en bøtte.

Annonse

Dyktig og engasjert jurist/advokat søkes til Konsernjuridisk i Tryg

Andre metoder

Da kvinnen la ut historien på en Facebook-gruppe om oppussing av gamle hus, ble hun anmeldt av dyrevernere. Resultatet ble et forelegg på 6000 kroner for avliving av dyr på en ikke «dyrevelferdsmessig forsvarlig måte».

musefelle.jpg
Lovlig musebøtte med bamsemums-åte.

En skadedyrekspert fra Folkehelseinstituttet vitnet i retten, og forklarte at musene på denne måten påføres betydelig lidelse før de drukner. Tingretten la vekt på at tiltalte heller kunne latt bøtta være tom for væske, og deretter sluppet dyrene tilbake i naturen. Eventuelt bedøvet dem med karbondioksid, for så å avlive dem på forsvarlig vis.

Dissens i Frostating

Da lagmannsretten senere, under dissens, kom til samme resultat, mente flertallet at kvinnen heller burde brukt elektriske feller, slik de som brukes av profesjonelle skadedyrbekjempere. At det er lange tradisjoner for bruk av bøttefeller, og at det er tillatt å bruke både gift og tradisjonelle smekkfeller, kunne etter flertallets oppfatning ikke tillegges vekt.

Høyesterett skriver at begrepet «dyrevelferdsmessig forsvarlig måte» ikke gir noe klart svar på hvor grensen går i det enkelte tilfellet, og at det som straffebestemmelse må anvendes med varsomhet.

«Lagmannsrettens flertall legger ingen vekt på at det er lang tradisjon for å bruke bøttefeller med vann, eller at det er tillatt å benytte gift ved skadedyrbekjempelse. Her har jeg et annet syn. Når § 12 skal anvendes som en straffebestemmelse og dermed «med varsomhet», må det ha betydning både hva som har vært vanlig å bruke mot store museplager, og at regelverket åpner for bruk av gift, ikke minst av profesjonelle skadedyrbekjempere, til tross for de lidelser gift påfører musene.

I den situasjonen som A befant seg i, etter at hun hadde forsøkt både med tetting av hull og sprekker, vanlige musefeller og katter, ville det etter min mening ikke være i overensstemmelse med en varsom anvendelse av § 12 å straffe henne for å ha benyttet en hevdvunnen metode for å fange mange mus på kort tid, uten først også å ha forsøkt med elektriske feller eller søkt rådgivning fra profesjonelle.»

Annonse

Legal Officer, Internal Market Affairs

Som jakt

Førstvoterende Henrik Bull legger til grunn at det er forskjell på avliving i dyrehold, og avliving i forbindelse med jakt. Avliving av mus for å få bukt med en «museinvasjon» i et hus må sidestilles med jakt og fangst, heter det i dommen.

I Høyesterett har saken vært prosedert av John Chr. Elden, mens statsadvokat Magne Nyborg møtte fra påtalemyndigheten.

 

– Da er siste pip sagt i denne saken, og kvinne vant over mus i en enstemmig høyesterett. Hun er glad for at saken nå er avsluttet, og at eiendommen kan bebos, sier Elden.

Dommen finner du her.