17. mai lanserte en av stifterne bak Piratpartiet, Håkon Wium Lie, nettstedet Rettspraksis.no. Prosjektet er en aksjon for å gjøre tilgangen til eldre rettsavgjørelser gratis. Datamaterialet hentet de fra Stiftelsen Lovdata.

I mai leverte Lovdata en begjæring om midlertidig forføyning til Oslo byfogdembeter, en begjæring byfogden tok til følge. Rettspraksis.no ble pålagt å «slette alle rettsavgjørelser fra Høyesterett, hentet fra DVD utgitt av Stiftelsen Lovdata i 2005 og avgjørelser fra Høyesterett, hentet fra Stiftelsen Lovdatas onlinedatabase herunder fra 2006 og 2007 uavhengig av hvem som er kilden for disse avgjørelser».

Plikten gjaldt også sammendrag av avgjørelser fra Høyesterett hentet fra disse kilder. Kjennelsen ble begrunnet med at Rettspraksis.no krenker databasevernet etter åndsverkloven, samtidig som det foreligger sikringsgrunn.

Annonse

Er du jurist og interessert i vegtrafikk og yrkestransport?

Samme begrunnelse

I dag kom Borgarting lagmannsrett til samme resultat.

«Lagmannsretten kan i all hovedsak vise til byfogdembetets grundige kjennelse, som lagmannsretten i det alt vesentlige slutter seg til i begrunnelse og resultat», skriver Borgarting, og tilkjenner Lovdata 66.000 kroner i saksomkostninger for lagmannsretten.

Borgarting omgjør imidlertid sakskostnadskjennelsen for byfogden, som var på 370.000 kroner, slik at partene må bære hver sine kostnader. Dette fordi lagmannsretten mener at ingen av partene vant forrige runde fullt ut, ettersom begjæringen ble endret fra først å gjelde alle rettsavgjørelser fra alle instanser og for en ubegrenset tidsperiode, til så å gjelde kun høyesterettsavgjørelser og kun for perioden mellom 2003 og 2007.

– Lovdata er svært fornøyd med at også lagmannsretten er enig med Lovdata, og at det bekreftes at Lovdata har databasevern for sine databaser over rettsavgjørelser, samt at sammendragene av rettsavgjørelsene er vernet som åndsverk, sier Lovdatas prosessfullmektig Jon Wessel-Aas. 

Ikke offentlig myndighet

Rettspraksis.no gjorde blant annet gjeldende at Lovdata skulle vurderes som en offentlig myndighet, og at databasevernet derfor ikke kunne gjøres gjeldende. Borgarting avviser dette, og skriver:

«Lovdatas utarbeidelse av databasene over rettsavgjørelser er ikke gjort som offentlig myndighet. Lovdatas sammenstilling (database) av rettsavgjørelser anses ikke utarbeidet i kraft av offentlig myndighetsutøvelse, men er noe Lovdata har gjort som ledd i en tjenesteytende funksjon. Videre er ikke sammenstillingene av rettsavgjørelsene en sentral del av det som er Lovdatas oppgave på vegne av det offentlige, som knytter seg til å ha og vedlikeholde database over lover og forskrifter.»

Annonse

Are you ready to be part of a dynamic and rapidly expanding crypto company?

– Gledelig nyhet

Prosessfullmektig for Rettspraksis.no, Halvor Manshaus, sier hans klienter er glade for at sakskostnadene for byfogden ble omgjort.

– I den opprinnelige begjæringen skulle Lovdata avskjære bruk av 182 år med Høyesterettspraksis. Lagmannsretten legger imidlertid til grunn at Lovdata ikke vant saken for byfogden, ved at det kun var årene 2003-2007 som ble stanset, altså bare fem år. Dermed slipper Rettspraksis.no å betale nærmere en halv million kroner i sakskostnader for byfogden. Det er en gledelig nyhet for denne dugnadsgjengen, som aldri har drevet med profitt for øyet i denne saken, sier Manshaus.

Han fremholder at Lovdatas avtale med Høyesterett i den aktuelle perioden var til fortrengsel for andre aktører, og at dette setter stiftelsen i en særstilling. 

– Det er vanskelig å se noe beskyttelsesverdig investeringsvern hos Lovdata for dette materialet, når innholdet springer ut av en muntlig eksklusiv avtale direkte med Høyesterett til fortrengsel for andre aktører i samme marked, der selve innholdet er levende rettsakter i form av Høyesteretts avgjørelser. Nå må mine klienter gjøre seg kjent med kjennelsen før de vurderer hva som skal skje videre.

Sikringsgrunn

Om sikringsgrunnen skriver Borgarting:

«For Lovdata gjelder saken beskyttelse av til dels betydelige investeringer. For RP sin del, som ikke har et økonomisk motiv, så kan det ikke anses å ha stor betydning at RP må vente med å eventuelt kunne publisere de aktuelle avgjørelser og sammendrag til det, etter et ordinært søksmål, er rettskraftig slått fast at RP har rett til dette.»

Byfogden la i forrige runde vekt på at krenkelsen av Lovdatas enerett fremstår planmessig utført, og at tilgjengeliggjøringen av rettsavgjørelser på rettspraksis.no gjør det mulig for andre kommersielle aktører å massenedlaste store deler av Lovdatas database til egne kommersielle formål.