Fast forsvarer - rettsstedet Finnsnes. Fornyet utlysning

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2024-06-09

Det er ledig et verv som fast forsvarer ved Nord-Troms og Senja tingrett og Hålogaland lagmannsrett. Forsvareren er knyttet til rettsstedet Finnsnes. Det må påregnes å gjøre tjeneste i hele rettskretsen. Videre må den faste forsvareren regne med å bli oppnevnt som prosessfullmektig i saker om pågripelse og internering etter utlendingsloven, jf. utlendingsforskriften § 17-20a sjette ledd. Vervet omfatter oppdrag for begge rettsinstanser.

Vervet er personlig og innebærer plikt til å inngå i turnusordningen for faste forsvarere ved tingretten, også i ferieperioder.

Antakelsen av fast forsvarer skjer på åremål for 6 år med adgang til gjenoppnevning. Gjenoppnevning ut over én periode kan bare skje når særlige grunner tilsier det. For vervet gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 3 måneder. Øvre aldersgrense for faste forsvarere er 70 år.

Det legges vekt på relevant praksis, faglige kvalifikasjoner og personlig egnethet. Søkerne må ha kontorsted i rettskretsen.

Om oss

Nord-Troms og Senja tingrett er førsteinstansdomstol for kommunene Balsfjord, Bardu, Dyrøy, Gáivuotna/Kåfjord/Kaivuono, Karlsøy, Lyngen, Målselv, Nordreisa/Ráisa/Raisi, Senja, Skjervøy, Storfjord/Omasvuotna/Omasvuono, Sørreisa, Tromsø.

I tillegg er Svalbard i rettskretsen. Tingretten er fullfaglig, og har sorenskriver, 11 dommere, 3 dommerfullmektiger, administrasjonssjef og 16 saksbehandlere. Domstolens faste kontorsteder er Tromsø og Finnsnes.

Spørsmål om stillingen