Førsteamanuensis i rettsvitenskap

Det juridiske fakultet

Arbeidsgiver:
UiT Norges arktiske universitet
Søknadsfrist:
2024-06-07

Vil du bli del av Nord-Norges største juristarbeidsplass og et av de ledende forsknings- og undervisningsmiljøene i rettsvitenskap?

Ved Det juridiske fakultet er det ledig stilling som førsteamanuensis i rettsvitenskap.

Arbeidsstedet er Tromsø. Fakultetet har for tiden ca. 950 masterstudenter, ca. 25 ph.d.-studenter og 35 ansatte i vitenskapelige stillinger, samt 18 ansatte i administrative stillinger. Fakultetet har rett til å tildele gradene master og ph.d. i rettsvitenskap, samt graden Master of Laws (L.L.M.) in the Law of the Sea og Joint Nordic Master Programme in Environmental Law. Nærmere opplysninger fremgår av nettsiden www.jus.uit.no

Arbeidsoppgaver

Til stillingen ligger undervisnings- og forskningsplikt. Søkere må også være villig til å påta seg administrative oppgaver. For nærmere informasjon vises til Retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger.

De som ansettes må være villige til å bidra til søknader om ekstern finansiering og å engasjere seg i utviklingsarbeidet innen sitt eget fag, for eksempel i fakultetets forskergrupper, og for universitetet som helhet.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til dekan Tore Henriksen, epost: [email protected] eller telefon: 77 64 52 37.

Kvalifikasjoner

For stilling som førsteamanuensis kreves: 

 • Norsk doktorgrad i rettsvitenskap eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet. 
 • Minst ett av arbeidene må gi en grundig behandling av et emne på grunnlag av norske rettskilder, folkerettslige eller andre internasjonale rettskilder som er relevante for norske forhold.
 • Søkere må også dokumentere juridisk grunnutdanning tilsvarende en norsk mastergrad i rettsvitenskap, det vil si 5-årig mastergrad eller tilsvarende hvor rettsvitenskap er en omfattende del av graden (3-5 år avhengig av studieprogrammet), hvor to av årene er på masternivå.
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse.
 • Søkere må ha nødvendige faglige forutsetninger for å undervise, veilede, samt delta i eksamensarbeid på et skandinavisk språk (norsk, dansk eller svensk) i det 5-årige masterstudiets obligatoriske fag og i ph.d.-programmet ved fakultetet. Undervisning og veiledning i ph.d.-programmet skjer dels på norsk og dels på engelsk. Søkere må redegjøre for hvilke fag de kan undervise i. De undervisningsfag som det redegjøres for, vil kunne inngå i vurdering av hvilke søkere som er mest aktuelle for stillingen.

Søkere må beherske norsk, eller et annet skandinavisk språk, og engelsk flytende, både skriftlig og muntlig. Se hvordan du kan dekke språkkravet.

Den som ansettes må ha gode samarbeidsevner, være selvstendig, og være kvalifisert og motivert for å bidra til videreutvikling av forskning, formidling, innovasjon og utdanning ved fakultetet.

Erfaring fra og interesse for tverrvitenskapelige prosjekter er en fordel. Det vil dessuten bli lagt vekt på erfaring fra popularisering/formidling, fagpolitisk og administrativt arbeid.

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA). 

Krav til utdanningsfaglig kompetanse (pedagogisk basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse. 

Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. 

Basiskompetanse dokumenteres ved: 
a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan 

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling.  Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe. 

For søkere som vurderes primært på grunnlag av sin praksis stilles det et krav om erfaring som tilsvarer to års undervisning og veiledning i høyere utdanning i heltidsstilling.

Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelsen vil søkere bedømmes, men ikke rangeres basert på utdanningsfaglig kompetanse. 

De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte.  

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetansekrav og pedagogisk mappe, se: pedagogisk mappe.

Vi tilbyr

 • meget gode ordninger for FoU-termin 
 • et godt arbeidsmiljø
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Arbeids- og lønnsvilkår 

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil førsteamanuenser bruke inntil 50 % av tida til FoU-arbeid og 50 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver. 

Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.  

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. 

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen.

Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

Slik søker du

Søknad og vedlegg, som må være på et skandinavisk språk eller på engelsk, sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • søknadsbrev og CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • attesterte kopier av vitnemål og attester
 • dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse (se eget avsnitt ovenfor) 
 • liste over arbeider og beskrivelse av disse. Listen over arbeider skal ha følgende opplysninger forfatter(e), arbeidets tittel for artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall for bøker eller andre selvstendige publikasjoner skal det angis forlag, trykkested, år og sidetall. 
 • navn og kontaktinformasjon på to til tre referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer). 
 • søkere kan levere inntil 10 arbeider (publiserte eller upubliserte) som man ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen. Det presiseres at også de vitenskapelige arbeidene må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk for å bli tatt med i vurderingen, og at de skal lastes opp som vedlegg til søknaden. 
 • I tillegg skal søkeren gi en beskrivelse av sin vitenskapelige produksjon der hun/han peker på hvilke arbeider som er mest betydningsfulle i forhold til den utlyste stillingen, og derfor bør ligge sentralt i bedømmelsen. Videre beskrives de øvrige arbeider kortfattet for å vise bredden i produksjonen. Beskrivelsene skal lastes opp som vedlegg til søknaden. 
 • beskrivelse av kvalifikasjoner innen formidling, innovasjon, administrasjon og ledelse 
 • oversikt over øvrige kvalifikasjoner med dokumentasjon

Det vises for øvrig til utfyllende bestemmelser for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger og forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, se: Informasjon til søkere på stillinger ved UiT, hvor også retningslinjer for fordeling av arbeidstid og for FoU-termin finnes.

Bedømmelse 

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten. 

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.  

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Eallju - Drivkraft i nord

UiT Norges arktiske universitet er et internasjonalt ledende breddeuniversitet. Vår visjon er å være en drivkraft i nord. Det nordsamiske begrepet eallju, som betyr arbeidsiver, setter tonen for drivkraften i UiT. Sammen med studenter, ansatte og samfunnet for øvrig skal vi utnytte vår beliggenhet i Nord-Norge og Sápmi, vår faglige bredde og tverrfaglige fortrinn til å forme framtiden.

Vårt samfunnsoppdrag er å gi forskningsbasert utdanning av høy kvalitet og utføre  kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning i hele spennet fra det grunnleggende til det anvendte på høyt internasjonalt nivå. Vi skal  formidle kunnskap om fagområdene våre og bidra til innovasjon. Samfunnsoppdraget forener UiT på tvers av ulike studier, forskningsfelt og store geografiske avstander. Det fordrer godt samarbeid med nærings- og samfunnsliv og internasjonale partnere. Vi skal styrke en kunnskapsbasert og bærekraftig utvikling, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Akademisk frihet, vitenskapelige og forskningsetiske prinsipper ligger til grunn for hele UiT sin virksomhet. Medvirkning, medbestemmelse, åpenhet og gode prosesser skal gi det beslutningsgrunnlaget vi trenger for å gjøre kloke og framsynte prioriteringer. Våre studenter og ansatte skal ha mulighet til å utvikle sine evner og potensial. Tuftet på vitenskapelig integritet skal vi være modige, engasjerte og rause - tett på fag, folk og samtidsutviklingen.

Vi skal ha god og målrettet ressursutnyttelse og omstillingsevne for å møte framtidas forventninger og muligheter. Vi vil styrke kvalitet i og gjennomslagskraft for våre fagområder og kjerneoppgaver gjennom tre strategiske innsatsområder.