Stipendiater i rettsvitenskap

Bli en del av et spennende forskningsmiljø med gode karrieremuligheter!

Arbeidsgiver:
UiT Norges arktiske universitet
Søknadsfrist:
2024-07-07

Ved Det juridiske fakultet er det ledig to stillinger som stipendiat for søkere som ønsker å ta graden philosophia doctor (ph.d.) i rettsvitenskap.

Stipendiat i rettsvitenskap

Stillingen gjelder for en periode på fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver etter avtale.Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. 

Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. 

Informasjon om søknadsprosessen for opptak til ph.d.-programmet, søknadsskjema og ph.d.-forskrift finnesher. Søknad om opptak skal legges ved søknaden til stillingen.

Fakultetet har senteret Norsk senter for havrett (NCLOS) og forskergrupper i forvaltningsrett, Crime control and Security Law, formuerett, barnerett, same- og urfolksrett og statsrett.

Les mer og søk her.

Stipendiat i rettsvitenskap – Menneskerettigheter og EU/EØS-rett

Stillingen gjelder for en periode på fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver etter avtale.Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. 

Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. Informasjon om søknadsprosessen for opptak til ph.d.-programmet, søknadsskjema og ph.d.-forskrift finnesher. Søknad om opptak skal legges ved søknaden til stillingen.

Fakultetet har senteret Norsk senter for havrett (NCLOS) og forskergrupper i forvaltningsrett, Crime control and Security Law, formuerett, barnerett, same- og urfolksrett og statsrett.

Stillingens forskningsområde

Med denne stillingen søkes det etter kandidater som ønsker å forske på europeiske menneskerettigheter og EØS-retten. Formålet med stillingen er å frembringe kunnskap om menneskerettighetene nedfelt i EMK, EUs Charter om grunnleggende rettigheter, og hvordan disse rettighetene skal tolkes og anvendes i lys av EØS-retten.

Stipendiaten som ansettes vil delta i det pågående forskningssamarbeidet mellom UiT og UiO, og vil inviteres til å delta på faglige seminarer i Tromsø, Oslo og eventuelt i utlandet. 

Les mer og søk her.

Eallju – Drivkraft i nord

UiT Norges arktiske universitet er et internasjonalt ledende breddeuniversitet. Vår visjon er å være en drivkraft i nord. Det nordsamiske begrepet eallju, som betyr arbeidsiver, setter tonen for drivkraften i UiT. Sammen med studenter, ansatte og samfunnet for øvrig skal vi utnytte vår beliggenhet i Nord-Norge og Sápmi, vår faglige bredde og tverrfaglige fortrinn til å forme framtiden.

Vårt samfunnsoppdrag er å gi forskningsbasert utdanning av høy kvalitet og utføre  kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning i hele spennet fra det grunnleggende til det anvendte på høyt internasjonalt nivå. Vi skal  formidle kunnskap om fagområdene våre og bidra til innovasjon. Samfunnsoppdraget forener UiT på tvers av ulike studier, forskningsfelt og store geografiske avstander. Det fordrer godt samarbeid med nærings- og samfunnsliv og internasjonale partnere. Vi skal styrke en kunnskapsbasert og bærekraftig utvikling, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Akademisk frihet, vitenskapelige og forskningsetiske prinsipper ligger til grunn for hele UiT sin virksomhet. Medvirkning, medbestemmelse, åpenhet og gode prosesser skal gi det beslutningsgrunnlaget vi trenger for å gjøre kloke og framsynte prioriteringer. Våre studenter og ansatte skal ha mulighet til å utvikle sine evner og potensial. Tuftet på vitenskapelig integritet skal vi være modige, engasjerte og rause - tett på fag, folk og samtidsutviklingen.

Vi skal ha god og målrettet ressursutnyttelse og omstillingsevne for å møte framtidas forventninger og muligheter. Vi vil styrke kvalitet i og gjennomslagskraft for våre fagområder og kjerneoppgaver gjennom tre strategiske innsatsområder.