Tvisten knyttet til en omfattende IKT-anskaffelse Bodø kommune gjorde fra selskapet Atea i 2015, endte torsdag i en knusende dom i Salten og Lofoten tingrett.

Saken har allerede vært gjenstand for et lite villniss av prosess, med både midlertidige forføyninger og klager til KOFA. KOFA ga i 2016 kommunen medhold. Det samme gjorde tingretten, da den behandlet en begjæring om midlertidig forføyning.

I sommer vedtok imidlertid KOFA, i et nytt vedtak, at Bodø må ut med 11,6 millioner i straffegebyr som følge av innkjøpet. Dette vedtak er brakt inn både for Oslo tingrett og Salten og Lofoten tingrett. I Oslo er saken stanset, i påvente av dom fra Salten.

Annonse

Legal Counsel (Advokat) - Anti-Corruption And Anti-Money Laundering

Leverte ikke prisliste

I mellomtiden pågår ytterligere et prosessuelt spor, nemlig erstatningssøksmålet fra leverandøren som tapte anbudsrunden. Det er dette Salten og Lofoten tingrett nå har tatt stilling til.

Innkjøpet gjaldt bredbånd, drift og IT-utstyr for over 300 millioner kroner, til «Samordna Innkjøp i Salten». Innkjøpet ble håndtert av Bodø kommune, på vegne av Bodø og kommunene Hamarøy, Sørfold, Fauske, Saltdal, Beiarn, Gildeskål, Meløy, Steigen, Øksnes, Sortland og Værøy.

Tvistens kjerne er om det i konkurransegunnlaget forelå et krav om at leverandørene skulle levere nettprislister på 11 konkrete IT-produkter. Leverandøren som ble valgt, Atea, leverte imidlertid aldri noen slik liste. I stedet ble avansen muntlig avtalt mellom leverandøren og Bodø kommune, en ordning tingretten karakteriserer som «bemerkelsesverdig».

Konkurrenten, som i dag heter Braathe Gruppen, mener de ville vunnet avtalen dersom Atea hadde fremlagt en slik prisliste. Tingretten er enig.

Tingretten mener den manglende nettoprislisten gjorde at leverandøren som vant kunne prise produktene kunstig lavt, for senere å ta igjen dette uten å kunne kontrolleres. Alt i alt mener retten feilen er så vesentlig, at den avviste tilbyderen har krav på erstatning for positiv kontraktsinteresse – altså den avansen firmaet ville ha fått om det fikk kontrakten.

Denne summen er beregnet til 90 millioner kroner. I tillegg dømmes Bodø kommune til å dekke sakskostnader på 3,5 millioner kroner.

– Vi har sett på domsslutningen og begrunnelsen, og er enig det resultatet tingretten er kommet til, sier Thomas Angell, som sammen med Børge Helstrøm prosederte saken for Braathe Gruppen.

Overrasket

Kommunens prosessfullmektig, Robert Myhre, fremhever at tingretten kommer til motsatt konklusjon av to tidligere behandlinger.

– Vi er overrasket over dommen, og mener den er feil. Det er viktig på påpeke at resultatet er motsatt av hva KOFA kom til i 2016, og av hva Salten og Lofoten tingrett kom til i den midlertidige forføyningen. Men vi skal nå få satt oss ned og gjennomgått avgjørelsen grundig, og så får formannskapet i Bodø kommune ta stilling til om avgjørelsen skal ankes eller ikke, sier Myhre.

Dommen kan du laste ned her.