– Dette kommer til å bli rettslig overprøvd både i Norge og Strasbourg, sa Brynjar Meling til Rett24 i fjor vinter, etter at Justisdepartementet vedtok å utlevere Mullah Krekar til Italia.

På vegne av Krekar har han saksøkt staten, med påstand om at vedtaket om utlevering var ugyldig. Meling anfører at hele regjeringen var inhabil, som konsekvens av at statsministeren ble vurdert inhabil. Solberg var fornærmet i Krekars straffesak, og Meling mener inhabiliteten da smitter over på alle de andre statsrådene.

Annonse

Spennende stilling som konsernadvokat - vi søker deg med erfaring innen eiendomsutvikling

Fra stevningen ble levert, til Krekar ble satt på flyet i fjor vår, tok det imidlertid bare en ukes tid. Spørsmålet domstolene har måttet ta stilling til, er derfor om Krekar fortsatt har rettslig interesse i å få gyldigheten av utleveringsvedtaket vurdert.

Svaret fra Borgarting lagmannsrett er «nei».

I likhet med tingretten peker lagmannsretten på at ettersom Krekar er utvist fra Norge, så vil han uavhengig av status i utleveringssaken ikke ha rett til å komme tilbake. Og videre:

«Det er i anken anført at tingretten har lagt til grunn «feil bevismessig vurderingstema». Anførslene er begrunnet med at tingretten ved sin avgjørelse har lagt vekt på rettens egne «prejudisielle vurdering av utfallet av diverse tvister som vil være aktuelle følger av at ankende parts søksmål om den kongelige resolusjonens gyldighet fører frem.».

Dersom tingretten hadde anvendt «feil bevismessig vurderingstema», ville dette vært en rettsanvendelsesfeil. Lagmannsretten kan ikke imidlertid ikke se at tingretten har begått noen slik feil. Det tingretten har gjort, er å vurdere om en dom – uavhengig av resultat – vil ha slike konsekvenser for A at han har et beskyttelsesverdig behov for å få dom for sitt hovedkrav. Dette er riktig rettslig vurderingstema.

Lagmannsretten er enig med tingretten i at A, etter at vedtaket om utlevering ble effektuert 26. mars 2020, ikke lenger har et reelt behov for å få avgjort kravet om ugyldighet. En avgjørelse i saken har ikke lenger rettslig eller faktisk betydning for A.»

Najumuddin Faraj Ahmad, som han egentlig heter, ble i 2019 – in absentia – i Italia dømt til tolv års fengsel for terrorplanlegging. Anken over dommen ble forkastet i juli i fjor, etter at Krekar var blitt utlevert.

En videre anke til Høyesterett stanset i vår opp da Krekar ikke fikk betalt sin italienske advokat. Årsaken til dette var at Krekars midler i Norge er frosset av norske myndigheter, som følge av at Krekar står på FNs terrorliste.

Kjennelsen finner du her.