Typografene, som hadde ansvar for den rent fysiske sideproduksjonen i avisene, var en gang en stor og svært mektig fraksjon i norske mediehus. Siden 90-tallet har imidlertid digitaliseringen marginalisert behovet for typografer mer og mer.

I dommen Oslo tingrett avsa i fjor vår, fremkom at Dagbladets papirdesk i 2002 hadde cirka 80 stillinger. I april 2016 var dette blitt 13 stillinger, og høsten 2017 kun seks. Dagbladet bestemte seg da for å outsource resten av sideproduksjonen til morkonsernet Aller Media, uten at typografene fikk følge med på lasset. Ett av spørsmålene ble da om Aller og Dagbladet skulle ansees å ha felles arbeidsgiveransvar for typografene. Bedriftene deler lokaler i Aller-bygget på Hasle i Oslo.

Lagmannsretten kommer til at Aller konsernet ikke har ansvar for typografene, og opprettholder dermed tingrettens dom fra i fjor. Flertallet skriver:

«Flertallet har forståelse for at omorganiseringsprosessen kan virke urimelig sett fra de ankende parters ståsted. Som Høyesterett har fremhevet i Rt-2013-998 avsnitt 63, kan nye måter å organisere næringsvirksomhet på utfordre arbeidsmiljølovens formål om å sikre trygge arbeidsforhold. Samtidig er det viktig at det fremgår tydelig av loven hvem som har arbeidsgiveransvaret, se NOU 2004: 5 side 160. Den nærmere balanseringen av disse hensynene er en lovgiveroppgave. Som allerede nevnt har ikke lovgiver gått inn for en utvidelse av arbeidsgiverbegrepet i forhold til gjeldende rett, ei heller i konsernforhold. Muligheten for å etablere et felles arbeidsgiveransvar er etter dagens rettstilstand en «snever unntaksregel», hvilket innebærer at «det skal mye til før et annet foretak enn den formelle arbeidsgiveren kan anses for å ha del i arbeidsgiveransvaret», se HR-2018-2371 avsnitt 110. Flertallet kan ikke se at forholdene i vår sak tilsier at denne høye terskelen er passert.»

De to oppsagte saksøkerne hadde på oppsigelsestidspunktet henholdsvis 32 og 27 års ansettelse i bedriften. I likhet med i tingretten, tar den arbeidstakeroppnevnte meddommeren dissens i dette spørsmålet.

Lagmannsretten finner det videre godtgjort at det ikke fantes annet passende arbeid til de typografene i Dagbladet, og finner samlet sett at oppsigelsene heller ikke må anses som usaklige ut fra en avveining mellom virksomhetens behov og de ulemper oppsigelsene påfører de ankende parter.

Retten konstaterer samtidig at utfallet av saken har ikke vært opplagt, og tilkjenner ikke sakskostnader.

LO-advokat Elisabeth Grannes opplyser at de mottok avgjørelsen tirsdag morgen, og derfor ennå ikke har gjort seg noen tanker om en eventuell anke.

Avgjørelsen ligger her