Saken Eidsivating lagmannsrett avgjorde i høst, dreier seg om at konkurrentene i treningsmarkedet mener kommunens nye treningssenter i realiteten er en statsstøttet markedsaktør. Onsdag besluttet Høyesteretts ankeutvalg å fremme saken til behandling i avdeling.

Forhistorien er at Frogn kommune i 2015 utlyste en offentlig anbudskonkurranse, der fem fitnesskjeder ble invitert til å gi tilbud på leie og drift av treningssenter i den nye storstuen Bølgen bad og aktivitetssenter. Kommunen kom imidlertid ikke til enighet med noen av tilbyderne, og besluttet derfor å ta saken i egne hender, og et kommunalt foretak driver i dag treningssenteret.

Annonse

Er du jurist og interessert i vegtrafikk og yrkestransport?

– Omveltning av offentlig sektor

Med støtte fra Hovedorganisasjonen Virke, krever konkurrentene erstatning for det de mener i realiteten er en ulovlig statsstøtte. Spørsmålet er om treningssenteret har fått en økonomisk fordel det ikke ville ha fått under normale, markedsmessige forhold.

Da Follo og Nordre Østfold tingrett behandlet saken i januar, fikk kommunen fullt medhold og fulle sakskostnader. Treningssentrene anket, og i et støtteskriv til kommunen skrev Kommunenes Sentralforbund: «Konsekvensen av ankende parts anførsler er at det forutsetter en forholdsvis omfattende omveltning av norsk offentlig sektor.»

Ikke desto mindre vant altså treningssentene frem i ankesaken, med to mot én stemme.

– Virke registrerer at saken tas opp til behandling i Høyesterett. Saken omhandler grunnleggende og viktige prinsipielle spørsmål knyttet til statsstøttereglene, og vi vil følge behandlingen tett. Virke vil fortsatt støtte våre medlemmer i en viktig sak for rettferdige konkurransevilkår i Norge. Virke vil gjøre det vi kan for at våre medlemmer ikke føler seg alene i denne viktige saken, sier administrerende direktør i Virke, Bernt Apeland. 

EØS-reglene

– Dommen gjelder spørsmål om EØS-rettens skille mellom eksisterende og ny støtte, sa Per Andreas Bjørgan, som representerer kommunene, til Rett24 etter dommen i lagmannsretten.

Han forteller at støtte som gis på grunnlag av praksis som er eldre enn EØS-avtalen er eksisterende støtte, og at det tilligger ESA alene å håndheve slik støtte.

– Nasjonale domstolers kompetanse i støttesaker er begrenset til håndhevelse av iverksettelsesforbudet for ny støtte. Saken gjelder denne nærmere grensedragningen, og er derfor av betydelig prinsipiell interesse, både for kommunal virksomhet og for kompetansefordelingen mellom ESA og nasjonale domstoler, sa Bjørgan.

Annonse

Advokatfirmaet Økland søker dyktige advokater og advokatfullmektiger – er vi din neste arbeidsplass?

Første gang

Treningssentrene, som i lagmannsretten ble tilkjent til sammen 525.000 kroner i erstatning og over 1,2 millioner i sakskostnader, representeres av Svein Terje Tveit fra Arntzen de Besche.

– Saken er viktig av flere grunner. Konkurranse på like vilkår mellom offentlige og private aktører er en grunnleggende forutsetning for en fungerende markedsøkonomi. Dersom dommen blir stående, er dette første gang en norsk domstol tilkjenner erstatning for brudd på statsstøttereglene, sa Tveit til Rett24.

Mens flertallet i Eidsivating var enig med treningssentrene i at tilskuddene skulle vurderes som en ny støtteordning, kom mindretallet til at tilskuddene bare var utslag av kommunens alminnelige ansvar for kommunale foretak.

Dommen finner du her.