Den 53 år gamle mannen som i tingretten ble dømt til 17 års fengsel for det nå 28 år gamle drapet på Birgitte Tengs, ble blankt frifunnet da dommen i ankesaken ble avsagt i Gulating lagmannsrett tirsdag. Det avgjørende beviset i saken er at mannens DNA er funnet på Tengs' strømpebukse, og spørsmålet er om dette kan ha kommet dit på annet vis enn gjennom drapshandlingen.

Tiltalte har selv forklart at han hadde med seg en haiker rundt gjerningstidspunktet, og at dette kan ha vært Birgitte Tengs. Lagmannsretten mener det ikke kan utelukkes at DNA'et har kommet på offeret på denne eller andre måter, og bruker bevisvurderingen til å rette skarp kritikk mot politiets etterforskning.

Annonse

To dommerembeter i Norges Høyesterett

Bekreftelsesfelle

Retten skriver blant annet:

«Etter lagmannsretten sitt syn har politi og påtalemakt gått i den såkalla stadfestingsfella. Dette er eit fenomen som fleire av dei sakkunnige og sakkunnige vitna har advart mot. DNA-funnet har vorte oppfatta som så objektivt og så gjerningsrelevant, at det etter mars 2019 har vore definerande for heile etterforskinga. Frå då av var det ikkje lenger ei objektiv tilnærming, men alle andre bevis vart tolka for å passe med det som då var ein hypotese om at tiltalte hadde teke med Birgitte i bilen, etter at ho gjekk frå gågata i Kopervik, og at det undervegs på turen skal ha skjedd noko som gjorde at tiltalte utøvde vald og drap Birgitte.»

Uforståelig

Retten mener politiets syn på DNA-funnet bar preg av spekulasjon og overdriven tro på hva funnet kunne bevise, og at spekulasjon til tiltaltes ugunst i realiteten vil overlate til den som er mistenkt å selv bevise at en er uskuldig. Retten skriver videre:

«Alt som ikkje passer blir definert vekk, som til dømes dei framande håra på Birgitte, som blir omtalt som flyktige og ikkje kan bevise noko som helst. Om det kom fram andre opplysingar som ikkje passa, blei dette straks avfeia som tilpassing av forklaring ...) Påtalemakta ser ikkje ut til å la noko anna rokke ved deira standpunkt, enn at det dukkar opp fellande bevis mot ein annan gjerningsperson enn tiltalte. Omstende som stemmer med hypotesen blir derimot ukritisk lagt til grunn, som til dømes at tiltalte var i området åleine i bil den aktuelle kvelden, og at han aldri hadde møtt Birgitte før».

Nye prøveresultat har svekket påtalemyndighetens hypotese vesentleg, skriver retten, og påtalemakta kan mene at de nye funnene kan styrke bevisene for skyld, «framstår som uforståeleg for lagmannsretten».

Annonse

Advokat | Advokatfullmektig | Oslo | EU-/EØS- og konkurranserett

– Kjenner oss ikke igjen

Statsadvokat Thale Thomseth sier til NTB at påtalemyndigheten ikke kjenner seg ikke igjen i lagmannsrettens påstand om påtalemyndigheten har gått i en bekreftelsesfelle.

– Vi er naturligvis ikke enig i dette, og kjenner oss ikke igjen i den kritikken, uttaler Thomseth.

To meddommere tok dissens, og stemte for domfellelse. Hele dommen finner du her.