Aftenposten avslørte i 2018 at stortingsrepresentant Mazyar Keshvari (FrP) har levert reiseregninger for reiser som ikke er gjort. Totalt dreide det seg om 450 000 i reiserefusjon for til sammen 73 reiser.

Les Aftenpostens avsløring her

Både tingretten og lagmannsretten mente 7 måneder var passende straff ut fra beløpets størrelse. Høyesterett er strengere, og skriver:

«Den ordningen Keshvari har misbrukt, er begrunnet i stortingsrepresentantenes særlig uavhengige stilling. Ordningen er i høy grad basert på den tilliten man i alminnelighet har og må ha til Stortingets medlemmer som folkets øverste representanter. Denne tilliten har Keshvari misbrukt på en alvorlig måte. Han har utnyttet at ordningen som følge av de særlige hensynene som foreligger, var lett å misbruke, med en lav oppdagelsesrisiko.

Tillitsbruddet er likevel av en noe annen karakter enn i de tilfellene der de straffbare handlingene består i at man har tilegnet seg verdier som man i utgangspunktet var satt til å forvalte.

Jeg er på denne bakgrunn kommet til straffen for handlingene, før det tas hensyn til formildende omstendigheter, i utgangspunktet bør ligge omkring fengsel i ett år og tre måneder.»

Høyesterett mener også at han ikke kan få full tilståelsesrabatt, ettersom det var Aftenpostens innsynsbegjæring som foranlediget innrømmelsen. Forsvarer John Chr. Elden hadde også anført at den store medieomtalen burde tale i formildende retning, men dette avviser Høyesterett.

Keshvari var møtende vara for Siv Jensen på Stortinget, da partiet var i regjering. Aftenposten har også avdekket at Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal har levert falske reiseregninger og fått betalt for private reiser. Denne saken er fortsatt under etterforskning. Liadal forklarer regningene med at de skyldes feil og misforståelser. 

Avgjørelsen mot Keshvari finner du her.