Til høsten går Magnus Matningsdal av, og søknadsfristen på å overta det ledige embetet utgår 1. mars. Nå blir denne fristen utvidet. Samtidig blir utlysningen omgjort fra «ett» ledig embete, til «ett til to ledige» embeter.

Bakgrunnen er at dommer Cecilie Østensen Berglund har søkt om å ble den neste sysselmannen på Svalbard. Sysselmannen på Svalbard er regjeringens øverste representant på øygruppen, og fungerer både som politimester og statsforvalter (tidligere kjent som fylkesmann). Embetet skifter forøvrig tittel fra sysselmann til sysselmester fra første juli 2021.

Øie: – Hensiktsmessig

Justitiarius Toril M. Øie forteller at de ser dette som en mulighet til å tiltrekke flere søkere.

Toril Øie kontor 1.jpg
Toril M. Øie.

– Embetet etter dommer Matningsdal var allerede lyst ut da det ble klart at dommer Berglund er søker til stillingen som sysselmann. Vi ser det som lite hensiktsmessig om det skulle bli to rekrutteringsprosesser tett oppi hverandre. Erfaring viser også at det ofte er flere søkere dersom det er mer enn ett embete ledig. Vi har derfor valgt å endre kunngjøringen slik at det nå er lyst ut to embeter, det ene med forbehold om ledighet. Vi vil legge ut informasjon på nettsidene våre og informere kandidatene som har søkt, så snart det er avklart om det blir ett eller to ledige embeter til høsten, opplyser Øie.

Sterk søkerliste

Berglund sier til Rett24 at hun ikke tenker å si opp stillingen som dommer i Høyesterett, men at hun vil søke permisjon dersom hun får stillingen. I så fall følger hun samme mønster som Aage Thor Falkanger, som hadde permisjon for å være Sivilombudsmann, og Arnfinn Bårdsen, som har permisjon for å dømme i EMD.

– På generelt grunnlag mener jeg det er positivt at dommere som sitter lenge i sine embeter i blant har permisjon, både for å kunne bidra på andre felt og for å bringe nye impulser tilbake, sier Berglund.

Berglunds søknad til Svalbard blir imidlertid ingen walk over, for søkerlisten inneholder en rekke sterke CVer. En av Berglunds tøffeste konkurrenter vil kanskje være sorenskriver i Vestfold, Jørn Holme. Han tiltrådte sin nåværende stilling så sent som i 2018. Tidligere har han vært Riksantikvar i ni år, sjef for PST i fem år, førstestatsadvokat for miljøkrimteamet i Økokrim og statssekretær i Bondevik II-regjeringen.

Andre sterke kandidater på søkerlisten er mangeårig førstestatsadvokat i Troms og Finnmark Lars Fause, tingrettsdommer og mekler hos Riksmekleren Inger-Marie Landfald, og lagdommer Rune Bård Hansen. Hansen har tidligere vært assisterende sysselmann.

I tillegg er én søker unntatt offentlighet, og tre søkere uten relevant bakgrunn, slik at det formelt er ni søkere til stillingen.