Målt både i forhandlingsdager og beslutningsuker er Karasjok den suverent mest tidkrevende saken Høyesterett har hatt siden 2008 da endringer i Domstolloven åpnet for at storkammer kan avlaste den høye terskelen for plenumsaker. Loven krever at saker av særlig viktighet skal avgjøres i storkammer eller plenum. 

Forskning viser at tidsbruken i en sak er en god indikasjon på hvor kompleks saken er. Konkret kan tidsbruken i Høyesterett først måles gjennom tiden til muntlige forhandlinger og deretter tiden dommerne trenger for å komme fram til en avgjørelse.

Lenger enn Nesseby

I de muntlige forhandlingene legger advokatene fram det det juridiske og empiriske faktum som dommerne trenger for å ta en informert avgjørelse. Dommerne har også et ansvar for å stille advokatene spørsmål dersom noe er uklart. 

I Karasjok-saken fikk partenes advokater hele åtte dager til å legge fram faktum. Det var en hel dag lenger enn Nesseby-saken, der Høyesterett slo fast at Finnmarkseiendommen og ikke lokalbefolkningen skal forvalte naturressurser i Nesseby kommune, og Klima-saken, at det skal være en svært høy terskel for at domstolene kan overprøve Stortingets vurdering av Grunnlovens miljøparagraf § 112.

13 uker siden forhandlingene

Etter forhandlingene samles dommerne først til rådslagning og deretter til domskriving. I en storkammersak som i en plenumssak er dette en krevende etappe, både juridisk, politisk og sosialt. 

Juridisk fordi sakens utfall må forankres grundig i rettskildene. Politisk fordi etter at partene har brukt Høyesterett som en forhandlingsarena til å kjempe om ressursene, vet dommerne at utfallet av saken vil ha store konsekvenser. Sosialt fordi dommerne forhandler med hverandre – ved ulike syn på saken kan en eller flere dommere ta dissens eller særmerknad.

Når Høyesterett kunngjør dommen i Karasjok-saken på fredag etter 13 ukers beslutningstid, har dommerne brukt hele tre uker lenger tid på avgjørelsen enn noen tidligere storkammer- eller plenumssak siden 2008. Fredag setter Høyesterett dermed punktum i denne komplekse saken.

Den amerikanske dommeren Robert H. Jackson sa en gang om sin dommerkolleger i amerikansk Høyesterett: «Vi har ikke det siste ordet fordi vi er ufeilbarlige, men vi er ufeilbarlige fordi vi har det siste ordet.»