I februar skal Høyesterett i storkammer behandle tre barnevernsaker. Berammingen er en oppfølging av den siste tidens praksis fra Strasbourg, og handler både om ankenektelser og en tvangsadopsjon.

Hovedregelen i domstolloven er at saker om barnevern skal gå for lukkede dører, men på grunn av denne sakens prinsipielle karakter, har Høyesterett gjennom flere uker jobbet med partene for å se om det var mulig å få til en løsning der dørene kunne være åpne, samtidig som barnas og partenes integritet ble ivaretatt.

Det har de nå lykkes med, med det resultat at alle partene har begjært åpne dører. Fredag fattet justitiarius beslutning i samsvar med dette. Toril M. Øie forklarer at det har vært viktig for Høyesterett å ha åpne dører i denne saken.

– Spørsmålet ble tatt opp på det saksforberedende møtet. Der diskuterte de saksforberedende dommerne og partenes prosessfullmektiger mulighetene for å få til dette, og samtidig ivareta barnas og partenes behov for anonymitet. Utgangspunktet for Høyesterett er at vi ønsker offentlighet i så stor grad som mulig, og særlig i storkammer. I tillegg er dette en sakstype med stor offentlig interesse. Det ble derfor tatt opp med partene om de kunne tenke seg å begjære åpne dører. Det har de nå gjort, men på betingelse av at alt anonymiseres.

– Hvordan skal dere få til det i praksis?

– Det vil bli gjort ved at aktørene ikke nevner navn på parter, på barn eller på kommuner. Alle andre identifiserende opplysninger vil også bli unntatt fra opplesning. Det vil også i mindre grad bli høytlesning fra vedtak og lignende, i stedet vil teksten anses dokumentert ved at man henviser til konkrete avsnitt i utdragene. Det vil også være forbud mot lyd- og bildeopptak.

– Men ikke noe referatforbud?

– Vi må se hvordan dette går, men utgangspunktet er at saken skal gå slik at det skal kunne refereres offentlig. En større del av forhandlingene vil uansett bare være rettslig materiale. Skulle det oppstå problemer, vil vi eventuelt nedlegge referatforbud, sier Øie.

Storkammersaken er berammet fra 4. til 7. februar.

Les beslutningen her