Nå er Follo og Nordre Østfold tingrett kommet til at hendelsen isolert sett ikke utgjorde noen grov tjenesteforsømmelse.

Derimot mener tingretten det var grov tjenestefeil at tjenestemennene i etterkant ikke sørget for notoritet over ransakingen. For dette får de to tiltalte betjentene 4000 kroner hver i bot.

En sentral del av kritikken som ble reist mot politiet etter at videoen sirkulerte i fjor, var at den intime ransakingen ble gjennomført åpenlyst og utendørs, med guttens kamerater som tilskuere.

Tingretten legger i dommen til grunn at dette ikke er en dekkende beskrivelse av hvordan ransakingen foregikk. Videoen ble først omtalt av NRK i april i fjor.

Gikk rundt hjørnet

Tingretten legger derimot til grunn at den mistenkte gutten ble tatt med rundt et hjørne, og at kameratene deretter på et tidspunkt flyttet seg etter, slik at de kunne se glimt av ransakingen. Videoen viser at tjenestemannen gir mistenkte tillatelse til å filme ransakingen, og at de venter på at han får satt opp kameraet før de undersøker.

Retten mener videre at ransakingen ikke var uforholdsmessig, ettersom det var skjellig grunn til mistanke om at 15-åringen drev narkotikasalg. Dette basert på at det ble funnet en joint på bakken, at stedet var kjent for narkosalg, eksisterende kjennskap til den mistenkte og mistenktes opptreden på stedet. Retten skriver:

«Retten er enig med Spesialenheten i at det var uheldig at ransakingen ble gjennomført på en måte som ikke sikret at kameratene ikke kunne se noe av det som skjedde, og at det ut fra omstendighetene vil kunne være uforholdsmessig å gjennomføre en omfattende ransaking av en 15 år gammel gutt utendørs. Ut fra en samlet vurdering av situasjonen finner retten det likevel vanskelig å legge til grunn at ransakingen av A var uforholdsmessig, og i alle fall at det her ble begått noen grov tjenestefeil og/eller utvist grov uaktsomhet.»

Vanskeligere å gjøre jobben

Tingretten skriver videre at den har forståelse for at det i situasjoner som dette kan oppstå situasjoner som i sosiale medier kan se uheldige ut, og kommenterer:

«Det fremstår som uheldig om polititjenestemenns frykt for eget straffansvar, skulle medføre at de unnlater å utføre handlinger som de ellers vurderer som nødvendige i utførelsen av sitt arbeid. I denne sammenheng nevner retten at flere av polititjenestemennene som vitnet i saken har forklart at de opplever at det etter Riksadvokatens brev av 9. april 2021 har blitt vanskeligere å gjøre jobben sin, at dette har skapt en usikkerhet rundt hva man kan gjøre og har ført til at polititjenestemenn unnlater å foreta seg noe for å være på den sikre siden.»

Jointen som var funnet på bakken, og som utløste ransakingen, ble til slutt knust og kastet i søpla. Deretter dro politiet videre til nytt oppdrag. Noen rapport ble aldri skrevet, heller ikke neste dag, da tjenestemannen som ransaket fikk spørsmål om saken fra en kollega.

Ikke tatt stilling til anke

Dette mener tingretten utgjør grov tjenesteforsømmelse, om enn i nedre sjikt. Samtidig fremhever retten at dette er en vanlig feil, som i mange tilfeller ikke leder til straffesak.

«Retten kan likevel ikke se at dette i seg selv medfører at (tjenestemennene) ikke kan straffes for overtredelsen», heter det i dommen. Spesialenhetens påstand om 12.000 kroner i bot blir dermed redusert til 4000 kroner.

Leder for Spesialenheten Terje Nybøe understreker at det var to elementer som etter deres syn utgjorde straffbar tjenestefeil.

– Det første var gjennomføringen av ransakingen og det annet var manglende notoritet, som tjenestemennene nå er dømt for. Domstolen har etter den umiddelbare bevisførsel ikke funnet bevist at gjennomføringen var uforholdsmessig. Det er blant annet lagt vekt på at videoen av hendelsen var sett flere ganger, og at det derfor var usikkert hva vitnene hadde sett på stedet, og hva de har sett i ettertid, sier Nybøe.

Han opplyser at Spesialenheten ennå ikke har tatt stilling til om dommen skal ankes eller ikke.