Grunnlaget for at Spesialenheten utstedte forelegg, var at mannen over en lengre periode hadde kontaktet en kvinne med «en slik form og intensitet at hun synes det ble meget ubehagelig». Dette til tross for at hun «tydelig hadde bedt ham om å respektere at hun ikke ønsket kontakt».

Annonse

Finanstilsynet søker jurist/økonom til en stilling innen EØS-arbeid

Søkte i registeret

Etterforskningen viste dessuten at han ved flere anledninger hadde gjort søk på kvinnens navn i politiets registre, blant annet i passregisteret. Spesialenheten mente det ikke forelå tjenestlig grunnlag for disse registeroppslagene, og utstedte i 2021 forelegg på 16.000 kroner for krenkelse av privatlivets fred ved plagsom atferd, og for grovt brudd på tjenesteplikten.

Mannen valgte å vedta forelegget, men understreket at dette var noe han gjorde for å legge saken bak seg av hensyn til «familie, fornærmede og politiet», selv om han mente det var feil i faktum. Samtidig kritiserte han Spesialenheten for ikke å foreta etterforskningsskritt han hadde bedt om.

Nektes

I en kjennelse Trøndelag tingrett avsa tirsdag, fremkommer det at mannen nå, tre år senere, har fremsatt begjæring om gjenåpning av forelegget. Sentralt står de etterforskningsskrittene han mener ikke ble gjort forut for forelegget i 2021. Tingretten mener imidlertid at dette ikke kan utgjøre noe «nytt bevis» i straffeprosesslovens forstand.

Under enhver omstendighet mener retten at de avslåtte etterforskingsskrittene, slik domfelte har redegjort for i sine oversendelser til retten i forbindelse med begjæringen om gjenåpning, i alle tilfeller vanskelig kan ses å utgjøre noe bevis som møter terskelen «egnet til frifinnelse».

Annonse

Vi styrker Haavinds satsning på fiskeri og havbruk og ser etter flere dyktige kollegaer i Oslo og Bergen!

Lang erfaring

Mannen hadde forsvarer i forbindelse med straffesaken i 2021, men er nå selvprosederende, fremkommer det av kjennelsen.

«Retten er videre overbevist om at domfelte var klar over hva som var vilkårene for straff da han vedtok forelegget. Domfelte er politiutdannet og har lang praktisk erfaring fra politiet», skriver tingretten.