Rundskrivet som ble sendt ut denne uken, erstatter både rundskriv nr. 2/2000 om vederlag til politiets kilder og provokasjon som etterforskingsmetode, og de gamle retningslinjene for infiltrasjon og provokasjonsliknende tiltak på internett.

I følgebrevet til departementet, fremhever riksadvokat Tor-Aksel Busch særlig problemstillingen knyttet til deling av overgrepsbilder på internett. For å infiltrere miljøer der slik deling skjer, kan det være nødvendig å dele ulovlig materiale som en slags «inngangsbillett».

Riksadvokaten skriver:

«En vil herfra særlig fremheve en krevende problemstilling, som gjelder spørsmålet om politiet som ledd i slik metodebruk kan dele overgrepsbilder med andre. Som det fremgår av rundskrivet del III pkt. 2.1, oppstilles det ikke et absolutt forbud mot dette. Men det går klart frem at adgangen er særdeles snever, og i praksis bare vil kunne være aktuell i nødrettslignende tilfeller av kortfattet varighet. Det understrekes også at spørsmålet, i de få tilfellene det kan være aktuelt, alltid skal forelegges statsadvokaten for godkjenning. Erfaring på området tilsier at deling av slikt materiale kan være en avgjørende forutsetning for at politiet skal kunne komme i posisjon til videre infiltrasjon og provokasjon, men det er riksadvokatens vurdering at dette kun i helt spesielle tilfeller kan godtas innenfor rammen av gjeldende rett.»

I gårsdagens VG kritiserte Forsvarergruppens leder Marius O. Dietrichson den varslede praksisen.

– Det kan ikke være slik at påtalemyndigheten etter eget forgodtbefinnende, og uten at dette er godtatt av Stortinget, kan gjøre unntak fra de lover og regler som gjelder for oss alle. Hadde jeg vært en del av Stortinget, hadde jeg blitt svært provosert av dette, uttalte Dietrichson til avisen.

Nestleder i Justiskomitéen og Høyres justispolitiske talsperson, Peter C. Frølich, mener Dietrichson overdriver.

– Jeg oppfatter ikke dette som en stor endring, sier Frølich til VG, og slår fast at rundskrivet vil få få aksept fra Høyre.

Last ned rundskrivet og følgebrevet her