Domstoladministrasjonen har bedt konsulentselskapet Østlyng & Bjerke analysere hvordan forskjellige tingretter reagerte i møtet med pandemien i fjor vår, og hva man kan lære til videre omstilling. Undersøkelsen er basert på spørreskjemaer og dybdeintervjuer i 20 av landets tingretter.

Ett av hovedfunnene er at det utviklet seg ganske betydelige forskjeller mellom de forskjellige tingrettene. I Bergen tingrett svarer for eksempel 23 prosent av medarbeiderne at de opplevde stor grad av digital tilpasning. Samme tall for Sør-Trøndelag tingrett 70 prosent.

Annonse

Vi søker in-house jurist til Norges største helseteknologimiljø

Oslo legger seg midt mellom, med 40 prosent.

Den digitale tilpasningen i Trøndelag ser også ut til å gi resultatet i produksjonen. Analysen har sett på antall avviklede saker pr årsverk, og finner at kun én tingrett økte produksjonen i fjor, nemlig Sør-Trøndelag. Riktig nok bare med 0,3 prosent, men milevis foran foran Bergen og Stavanger, med henholdsvis 9,9 og 12,8 prosent reduksjon.

Også her legger Oslo seg i midten, med 6,7 prosent nedgang.

Hovedårsaken til det høye tempoet, lå i forberedelsene, tror sorenskriver Leif Otto Østerbø.

prod DA saker.PNG
Kun fem av tingrettene i undersøkelsen er avanonymisert. Kilde: DA

– Vi har hatt fokus på kompetansearbeid, inkludert den digitale kompetansen, gjennom flere år. Hvis vi hadde startet dette arbeidet den 13. mars i fjor, så hadde vi kommet bakpå. Vi har vært opptatt av hvordan dette arbeidet skal organiseres internt, og så vil jeg trekke frem at vi har et veldig godt samspill mellom konstruktive saksbehandlere og dommere, og vi har et veldig sterkt utviklet brukerperspektiv. Det har vært en sterk vilje i organisasjonen til at domstolene skal levere, også når det er krise, sier Østerbø.

Samtidig vil han rose aktørene for tilpasningsdyktigheten.

– Vi har opplevd de eksterne aktørene som veldig konstruktive. Vi har hatt god dialog med både advokater, påtalemyndighet, meddommere og sakkyndige. På bakgrunn av dette har vi kunnet vurdere hva som fungerte bra, og hva som fungerte mindre bra.

– Hva var det som fungerte mindre bra da?

– Vi prøvde blant annet ut å ha meddommere på hjemmekontor, så og si. På video hjemmefra. Men det vil vi nok si at ikke er en ønsket ordning.

– Fordi?

– Det er sammensatt, men det er helt klart viktig at alle rettens medlemmer sitter med den samme opplevelsen etter en bevisføring.

Undersøkelsen har også sett på tilfredsheten blant brukerne. Den viser at de fleste er tilfreds både med de digitale løsningene, og med gjennomføring av digitale rettsmøter. Flere trekker imidlertid frem at det er en utfordring for rettens verdighet med vitner som møter på video hjemmefra. Blant eksemplene som nevnes er vitner som møter liggende uflidd i sengen, og katter som hopper opp på fanget under forklaringen.

Rapporten finner du her