I 2014 påla Lotteritilsynet «reiseklubben» WorldVentures å stanse all virksomhet og rekruttering i Norge. Årsaken var at selskapet etter tilsynets oppfatning ikke drev med formidling av rabatterte feriereiser, men snarere var en pyramidelignende virksomhet, der primærinntekten var verving av nye medlemmer i klubben. 

I desember 2016 ga Oslo tingrett staten medhold i saken, og mandag kom Borgarting lagmannsrett til samme konklusjon – med to mot én stemme.

– Jeg har merket meg at den inneholder en dissens fra sakens administrator. Nå må vi først sette oss ordentlig inn i dommen, og så får vi vurdere hva vi eventuelt skal gjøre videre, sier selskapets prosessfullmektig Halvor Manshaus.

Annonse

Vi opplever økt oppdragsmengde og søker en rekke nye Wiersholm-kollegaer i Trondheim for å styrke teamet!

Solgte medlemskap

Den sentrale delen av virksomheten i WorldVentures er salg av medlemskap i såkalte «DreamTrips». Medlemskapet koster rundt 1500 kroner, deretter nesten 400 kroner i måneden. For dette får man adgang til blant annet å kjøpe rabatterte ferieopphold av WorldVentures.

I Lotteritilsynets rapport ble det lagt til grunn at rundt 95 prosent av omsetningen fra de involverte nordmennene i realiteten stammet fra verving, og at den norske medlemsmassen talte flere tusen personer.

– De fleste er salgsrepresentanter, og det eneste de tjener penger på er å verve nye medlemmer. Det er et klassisk pyramidetegn, uttalte tilsynet til E24 under granskningen i 2013.

Overfor lagmannsretten anførte imidlertid WorldVentures at selskapet er en bærekraftig virksomhet, som ikke avhengig av nye medlemmer for å finansiere utbetalinger til eksisterende medlemmer. Selskapet fremholder at det tilbyr et reelt produkt, og driver reell økonomisk virksomhet.

Brukte ikke tilbudet

Rettens flertall og mindretall er uenige om hvordan man skal beregne lotterilovens krav om at femti prosent av virksomheten skal stamme fra reellt salg, og ikke verving (paragraf 16, «særlig skyldes», tredje ledd). Flertallet, konstituert lagdommer Henning Aksel Jakobsen og ekstraordinær lagdommer Ragnar Vik, legger til grunn at langt de fleste medlemmene betalte inn svært mye mer enn de hentet ut gjennom rabatter, og at omsetningen samlet sett derfor fremstår som en pyramide:

«Det på det rene at de norske medlemmene i svært liten grad benyttet seg av medlemsfordelene. Ifølge selskapets egne tall var det bare 7,2 prosent av de norske medlemmene som bestilte reise i 2013. (...) De faktiske tallene taler for at det er at rollen som selger som har størst verdi for medlemmene.»

Flertallets mener det ikke er nok reell økonomisk aktivitet til å sikre inntekter som kan dekke selskapets verveutbetalinger, og at størstedelen av omsetningen er knyttet til omfordeling av deltakeravgift mellom medlemmene.

«Flertallets konklusjon er etter dette at WorldVentures virksomhet i Norge var et pyramidelignende omsetningssystem på vedtakstidspunktet.»

Annonse

Haavind inntar Nord-Norge for vår nye storsatsning! Vil du være med?

Dissens

Mindretallet, lagdommer Kristel Heyerdahl, mener imidlertid at det for det enkelte medlem var fullt mulig å få valuta for medlemskapet, om man bare benyttet seg av det:

«WorldVentures sakkyndige vitne, statsautorisert revisor Nils Kristian Bø, har foretatt beregninger som viser at med en pris på reisen på 673 amerikanske dollar, vil så å si alle medlemmer som reiser, uavhengig av reisemønster, oppnå en besparelse på mer enn 50 prosent av innbetalte medlemsavgifter, i de fleste tilfeller langt over 50 prosent. (...) Etter mindretallets syn mottok medlemmene ved dette en ytelse – en rettighet – til en reell verdi som klart oversteg 50 prosent av medlemsavgiftene.»