Noen har kanskje i sitt stille trodd at Øystein Storrvik og John Chr. Elden allerede var faste forsvarere i Høyesterett, ut fra hvor hyppig de opptrer der.

BQR8mnlt_W0
Storrvik og Elden under en NOKAS-relatert straffesak i 2005. (Foto: Scanpix)

Den jobben er det Halvard Helle og Arne Gunnar Aas som har hatt de siste åtte årene. Nå er imidlertid åremålene utløpt, etter at de begge ble oppnevnt i 2011. Helle har siden den gang opptrådt som fast forsvarer i 49 saker, mens Aas har hatt 41 saker, ifølge Høyesterett.

20 søkere meldte seg da deres etterfølgere skulle plukkes i høst, og nå er det altså klart at to forsvarere som allerede er gjengangere i Høyesteretts korridorer, skal ha vervene i den neste perioden.

Domstoladministrasjonen legger Høyesteretts innstilling til grunn for beslutningen, og av referatet fra denne følger at Høyesterett blant annet har lagt vekt på Elden og Storrviks erfaring med internasjonale rettskilder.

«Det er videre lagt vekt på hvordan søkerne har gjennomført sine saker – og da særlig straffesakene – for Høyesterett. Ved den vurderingen er det også sett hen til om advokaten har gitt Høyesterett et fullstendig og godt grunnlag for å fatte en avgjørelse i saken som innebærer at domstolen fyller sin rolle som prejudikatsdomstol», heter det i dokumentet.

Antakelsen gjelder for 8 år og fra dags dato.

Et søk på John Christian Elden gir forøvrig 57 treff i Lovdata for 2019.