Sommeren 2019 sendte Equinor ut en pressemelding om at daværende juridisk direktør Hans Henrik Klouman skulle over i en rolle som seniorrådgiver, i tillegg til andre endringer i ledelsen. Senere har Dagens Næringsliv omtalt hvordan dette var foranlediget av en granskning, der SANDS var hyret inn for å gjennomgå et varsel mot Klouman.

Et sentralt tema for Klouman har vært at han kritiserte selskapets compliancehåndtering av prosjekter i utlandet, i forkant av han ble flyttet.

Han mener seg utsatt for en gjengjeldelse, noe Equinor bestrider.

Annonse

Spennende stilling for advokat / advokatfullmektig

Få ikke innsyn

Detaljene i rapporten fra SANDS er fortsatt ikke kjent, verken for offentligheten eller for Klouman. Klouman har imidlertid gått til sak mot Equinor, med krav om erstatning for ulovlig endringsoppsigelse. Denne saken kommer opp i Ringerike, Asker og Bærum tingrett i april. I den forbindelse krever Klouman at SANDS-rapporten fremlegges som bevis.

Dette har Equinor motsatt seg. Equinor anfører at det ikke er noen sammenheng mellom granskningsrapporten og omplasseringen.

Nå er Borgarting lagmannsrett kommet til at granskningsrapporten fra SANDS er underlagt bevisforbud, som ledd i fortroligheten i klientforholdet mellom SANDS og Equinor. Den omstendighet at Klouman var gjenstand for granskningen endrer ikke dette, skriver lagmannsretten:

«I foreliggende sak er Equinors anførsel at omplasseringen av Klouman og endringen av hans arbeidsvilkår, som ifølge Klouman må anses som en oppsigelse, ikke bygget på forhold som kom frem i granskningen, og Equinor har etter det lagmannsretten forstår, ikke påberopt eller varslet bevisførsel om granskningen til støtte for sitt syn i saken. (...)

Samlet sett kan ikke lagmannsretten se at det foreligger tilstrekkelig støtte i EMDs rettspraksis etter EMK artikkel 6 nr. 1, eller i andre rettskilder, for å tolke bevisforbudet innskrenkende slik at det kan settes til side i et tilfelle som dette.»

Anker

Kloumans prosessfullmektig i saken, Cato Schiøtz fra Glittertind, opplyser at kjennelsen vil bli anket til Høyesterett. Det samme gjelder en kjennelse lagmannsretten avsa for snaut to uker siden, der deler av søksmålet mot Equinor ble avvist, under henvisning til manglende rettslig interesse. Dette gjelder Kloumans krav om fastsettelsesdom på at han var blitt utsatt for en ulovlig endringsoppsigelse.

«Spørsmålet er om Klouman har et «reelt behov» for nå å få fastslått at han var utsatt for en ugyldig oppsigelse tilbake i tid, i en situasjon hvor han ikke krever gjeninntreden i stillingen», skrev Borgarting i den kjennelsen, og konklusjonen ble at det har han ikke. Retten skrev:

«Samlet er det ikke påvist at en dom i Kloumans favør vil ha noen konkret rettslig eller faktisk virkning for ham utover å få fastslått at han «hadde rett». Dette er som nevnt, ikke tilstrekkelig til å oppfylle søksmålsvilkåret. At Klouman personlig anser det som viktig å få dom for oppsigelsens gyldighet, er vurdert, men er ikke tilstrekkelig til at det foreligger et «reelt behov» i tvisteloven § 1-3’s forstand.»

– Det er påregnelig at også denne kjennelsen vil bli anket, sier Schiøtz.

– Men vil ikke bevistemaet i hovedsak bli det samme i erstatningssøksmålet?

– I erstatningssøksmålet vil tingretten måtte ta stilling til det samme prejudisielt.

– Så hva er da den praktiske konsekvensen av at fastsettelsessøksmålet avvises?

– Det kan man jo diskutere. Det gjenstår å se, sier Schiøtz.

Annonse

Ledige stillinger i vårt team for Kapitalforvaltning og Finansregulatorisk

Fornøyd

– Vi er fornøyde med de avklaringer som lagmannsretten har kommet med, og finner ikke grunn til å kommentere avgjørelsen ytterligere, heter det i en epost fra advokat Ingeborg Moen Borgerud i Arntzen de Besche, som Dagens Næringsliv gjenga da avisen omtalte kjennelsen tidligere denne uken.

Kloumann har anført at endringene i hans stilling er å anse som en gjengjeldelse, fordi han varslet selskapet om at han mente Equinor tok uakseptabel risiko. Equinor benekter at konklusjonen i granskningen var del av begrunnelsen for endringene i Kloumans stilling, og mener stillingsendringene utelukkende var begrunnet i selskapets interesser og et behov for fornying av selskapets ledelse, og innenfor arbeidsgivers styringsrett.

Det er satt av fem rettsdager til behandlingen av erstatningssøksmålet, med oppstart mandag 22. april.

Kjennelsen finner du her.