Luxembourg-selskapet PM International, som står bak vitaminpulveret Fitline, har saksøkt TV 2 etter at programmet Helsekontrollen i fjor kjørte flere kritiske artikler om produktet og salgsmetodene.

Rett24 omtalte saken i februar

Det omstridte pulveret inneholder ifølge TV 2s undersøkelser først og fremst sukker, og i programmet blir salgsstrukturen beskrevet som en pyramide. Ifølge begjæringen fra PM International er det kommet flere tusen avbestillinger i kjølvannet av TV 2s reportasje.

«Godt innenfor»

Hovedforhandling i saken er ennå ikke berammet, men i påvente av denne har selskapet begjært en midlertidig forføyning om at artiklene fjernes fra tv2.no. Byfogden i Oslo behandlet saken i februar, og tirsdag kom Borgarting til samme resultat som førsteinstansen: Kravet fra PM International avvises. 

Lagmannsretten mener artiklene er kritiske, men at kritikken er godt fundert. Retten skriver:

«Bruk av begrepet pyramide i ulike sammenhenger er med på å understreke kritikken, men innbefatter ingen selvstendig beskyldning om noe klanderverdig forhold som ikke er faktisk dokumentert. Utsagnene oppfattes ikke som rettstridige ærekrenkelser, og ligger etter lagmannsrettens syn godt innenfor ytringsfriheten.»

Ikke sannsynliggjort

I reportasjen fremkommer blant annet professor i ernæringsvitenskap Bjørn Skålheggs vurdering av vitaminpulveret som et salgsopplegg for å tjene seg rike på andres uvitenhet.

Retten skriver videre:

«Lagmannsretten finner det ikke nødvendig å gå nærmere inn på ulike problemstillinger knyttet til forholdet til Grunnloven og den europeiske menneskerettighetskonvensjon, og den – spesielt av PM – påberopte rettspraksis fra Høyesterett og Den europeiske menneskerettighetsdomstol. Det er heller ikke nødvendig å vurdere om det foreligger sikringsgrunn, eller om begjæring om midlertidig forføyning ikke kan tas til følge i forhold til journalistene Spurkland og Myhren fordi de ikke har myndighet til å beslutte hva TV 2 skal publisere. PM har ikke sannsynliggjort et hovedkrav og anken – for så vidt gjelder den del som ikke avvises – må derfor forkastes.»