Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl uttalte følgende i Stortingets spørretime den 2. februar 2022: «Man kan noen ganger få inntrykk av at det er lov å ha sex med noen mot deres vilje, hvis man bare følger den offentlige debatten. Det er viktig for meg å få gjort det helt tydelig at det ikke er tilfellet. Det er kriminalisert i Norge i dag.»

I NRKs Dagsnytt 18 dagen før uttalte statsråden: «Også i dag så er det forbudt å ha sex med noen mot deres vilje. Det må det ikke være noen tvil om.»

På skriftlig spørsmål fra Høyres stortingsrepresentant Sveinung Stensland, svarte hun den 11. november 2021: «Slik straffeloven er utformet i dag, er det forbudt å ha seksuell omgang med noen som ikke har samtykket til det».

Vi kan ikke la statsrådens gjentatte forsikringer bli stående uimotsagt.

Et stort paradoks

Vår vurdering er at seksuell omgang uten samtykke ikke er straffbart etter dagens lovgivning, og vi stiller oss undrende til hvilket straffebud Mehl mener kriminaliserer seksuell omgang uten samtykke i dag.

Straffeloven skiller mellom seksuell handling og seksuell omgang. Seksuell handling omfatter eksempelvis berøring av et bryst eller kjønnsorgan. Seksuell omgang omfatter samleielignende forhold.

Seksuell handling uten samtykke er straffbart i henhold til straffeloven § 297, men straffeloven mangler en bestemmelse som kriminaliserer seksuell omgang uten samtykke.

Dette betyr at dagens straffelov er utformet slik at seksuell handling uten samtykke er straffbart, mens et mer alvorlig forhold som seksuell omgang uten samtykke ikke er straffbart. Dette er et stort paradoks, og et åpenbart hull i lovgivningen som ikke bør skyves under teppet av landets justis- og beredskapsminister.

Straffbar voldtekt forutsetter at vedkommende har skaffet seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd eller har seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen jf. straffeloven § 291 bokstav a) og b) som gjelder forsettlig voldtekt, og straffeloven § 294 som gjelder grovt uaktsom voldtekt.

Slik straffeloven er utformet, er det altså ikke straffbart å gjennomføre seksuell omgang med noen som ikke samtykker, såfremt vilkårene om vold med videre ikke foreligger i gjerningsbeskrivelsen.

Kvinner eller menn som gir klart utrykk for at de ikke ønsker sex, ved å si nei, gråte eller riste på hodet, men som ikke gjør mer fordi de er redde og fryser til (med mindre det er i slik grad at vedkommende ikke er i stand til å motsette seg handlingen, noe som etter rettspraksis skal svært mye til) har altså ikke et strafferettslig vern dersom en annen gjennomfører samleie med han/henne – med mindre ovennevnte vilkår om vold med videre er oppfylt.

Tidligere høyesterettsdommer Magnus Matningsdal skriver i en lærebok at bestemmelsen som kriminaliserer seksuell handling uten samtykke kan anvendes på seksuell omgang uten samtykke. Det er langt mellom teori og praksis. Det finnes riktignok nok noen eksempler fra domstolen (f.eks. LA-2021-91046) hvor ufrivillig seksuell omgang har blitt domfelt som seksuell handling.

Vår erfaring er imidlertid at ufrivillig seksuell omgang svært sjelden blir vurdert etter bestemmelsen om seksuell handling av politi og påtalemyndighet. Hovedregelen er at seksuell omgang uten samtykke blir henlagt eller ikke engang vurdert etterforsket når det ikke foreligger opplysninger om vold med videre i gjerningsbeskrivelsen. Det kan for øvrig heller ikke ha vært lovgivers intensjon at straffbare forhold med så ulik alvorlighetsgrad skal bli underlagt samme strafferamme og samme foreldelsesfrist.

Praktikumsoppgave

Vi ønsker å legge frem følgende praktikumsoppgave til statsråd Mehl:

 «Marte Kirkerud anmelder sin samboer Lars Holm for voldtekt. Vilkårene om vold, truende atferd eller bevisstløshet/ute av stand til å motsette seg handlingen forelå ikke i beskrivelsen fra Marte. Lars erkjenner i avhør hos politiet at han ved flere anledninger det siste året har hatt samleie med Marte og han skjønte at hun ikke samtykket i dette da hun ved samtlige anledninger sa «nei» samtidig som hun ristet på hodet og ved enkelte anledninger gråt.»

Spørsmål 1: Er dette forholdet straffbart etter norsk lovgivning? Og i så tilfellet, hvilket straffebud kriminaliserer forholdet?

Spørsmål 2: Er norsk politi og påtalemyndighet forpliktet til å etterforske og påtale dette forholdet?

Dette er viktige spørsmål å få avklart, mens vi stadig venter på en samtykkebasert voldtektsbestemmelse som synliggjør at seksuell omgang uten samtykke er straffbar voldtekt.