Dommerfullmektig ved Agder tingrett

Har du lyst til å jobbe med et bredt spekter av juridiske oppgaver i en viktig samfunnsrolle?

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2024-06-19

Agder tingrett er en fullfaglig førsteinstansdomstol med rettssteder i Arendal, Kristiansand og Farsund. Domstolen har en samlet bemanning på 63,6 årsverk, herav 20 dommerembeter og 7 dommerfullmektigstillinger.

Arendal rettssted har tinghuslokaler sentralt i Arendal sentrum. Rettsstedet har 19 ansatte, herav 6 embetsdommere og 2 dommerfullmektiger.

Kristiansand rettssted har tinghuslokaler sentralt i Kristiansand sentrum. Rettsstedet har ca. 40 ansatte, herav 12 embetsdommere og 4 dommerfullmektiger.

Farsund rettssted har tinghuslokaler sentralt i Farsund sentrum. Rettsstedet har 8 ansatte, herav 2 embetsdommere og 1 dommerfullmektig.

Vi legger stor vekt på høy kvalitet i alt vårt arbeid samt effektivitet og god service overfor alle brukere av domstolens tjenester.

Om stillingen

Agder tingrett har ledig stilling som dommerfullmektig, med tiltredelse september 2024. Arbeidsstedet vil i utgangspunktet være Arendal, men dommerfullmektigen må påregne å arbeide ved alle rettsstedene i rettskretsen. I så fall dekkes reise- og kostgodtgjørelse etter statens satser. Det må også påregnes beredskapsvakter på lørdager og helligdager. Godtgjørelse dekkes etter gjeldende satser fastsatt av kommunal- og distriktsdepartementet.

Stillingen som dommerfullmektig er tidsavgrenset til to år, med mulighet for forlengelse i ett år, jf domstolloven § 55 g. Stillingen forutsetter norsk statsborgerskap, jf domstolloven § 53. Det innhentes uttømmende politiattest for den som tilbys stillingen.

Om deg

Du har juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap, og gode faglige kvalifikasjoner. Du må kunne arbeide selvstendig, ha interesse for bredden av det juridiske fagfeltet, være analytisk, løsningsorientert, fleksibel, engasjert og reflektert samt ha evne til å arbeide effektivt i en travel hverdag. Du bør ha minimum et par års erfaring med relevant juridisk arbeid, og helst erfaring fra rettsprosesser og opptreden i retten.

God skriftlig og muntlig framstillingsevne er nødvendig i stillingen. Vi ønsker at vår nye dommerfullmektig har god IKT-kompetanse, samt forståelse og interesse for å jobbe digitalt og med nye arbeidsverktøy.

Vi legger vekt på bredde og mangfold i arbeidsmiljøet, og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsevne.

Vi tilbyr

Som dommerfullmektig i Agder tingrett vil du få en meget allsidig praksis, med gode muligheter for både personlig og faglig utvikling. Det kan påregnes en travel hverdag med spennende oppgaver og faglige utfordringer, i godt samarbeid med dyktige og hyggelige kollegaer.

Alle dommerfullmektiger får raskt full saksportefølje, og behandler i hovedsak de samme typer saker som embetsdommerne. Domstolen legger stor vekt på å ha et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Ansettelse skjer på vilkår etter Hovedtariffavtalene i staten, og dommerfullmektigstillingen følger hovedtariffavtalenes bestemmelser. Lønnsutvikling i stillingen følger av tjenestetid og avtaleverk. Fra brutto lønn trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Agder tingrett har sterkt fokus på miljø og bærekraft, og er første domstol i Norge som er miljøsertifisert (Miljøfyrtårn).

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til nestleder Leif Petter Trannum, avd.dir. Anne Torill Koland eller sorenskriver Robert Versland, tlf. 38 17 63 00. Generelle opplysninger om domstolene finner du på www.domstol.no.

Det forutsettes at søknad og CV registreres i Jobbnorges elektroniske mal, og at vitnemål og attester vedlegges. 

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Det vises i denne sammenheng til Offentleglova § 25, 2. ledd vedrørende mulighet for å bli unntatt fra søkerlisten. Dersom eventuell anmodning om å unntas offentlighet ikke kan etterkommes, vil søker få beskjed og anledning til å trekke søknaden.

Ved å søke på stillinger i www.jobbnorge.no samtykker du til at vi kan behandle personvernopplysninger om deg. Personopplysninger som avgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger.