Jurister

Vi styrker vårt gode fagmiljø med flere dyktige jurister

Arbeidsgiver:
Statsforvalteren i Nordland
Søknadsfrist:
2024-05-06

Ønsker du å bruke din juridiske kompetanse til beste for innbyggerne i Nordland?

Er du jurist med eller uten erfaring? Hos oss får du jobbe med det du kan og lære det du ikke kan. Du vil få en helhetlig forståelse av vår rolle i samfunnet og får muligheten til å jobbe med ulike fagfelt. 

Hos Statsforvalteren i Nordland jobber du både med saker som har stor betydning for samfunnet som helhet, og nære saker som angår innbyggerne som enkeltmennesker. Du får god innsikt i offentlig forvaltning og blir kjent med mange ulike fagfelt. I vårt gode fagmiljø arbeider vi sammen for å nå felles mål og vi forventer ditt bidrag på ulike fagområder. Vi har et stort miljø av jurister, men du treffer også mange som har en annen bakgrunn enn deg selv, og dette gir store muligheter for læring. De fleste oppgavene løses i tverrfaglige team der medarbeidere med ulike fagprofesjoner samarbeider. Du må være nysgjerrig på andres faglige vurderinger og synspunkter, god på samarbeid og bidra til at vi sammen finner gode løsninger. 

Rådgivning, tilsyn, veiledning og formidling er noen av våre sentrale oppgaver. Du må kunne sette deg inn i kompliserte problemstillinger og videreformidle disse på en forståelig måte, både skriftlig og muntlig. Du må kommunisere godt og være flink med folk.

Vi kan love utfordrende og spennende arbeidsoppgaver, mye ansvar og høyt tempo. Du må derfor kunne arbeide selvstendig, målrettet og effektivt når vi sammen skal virke til Nordlands beste!

Vi søker deg som har:

  • master i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen (fullført utdanning innen juni 2024)
  • interesse for offentlig forvaltning
  • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
  • gode kommunikasjonsferdigheter i møte med ulike typer mennesker

Det er en fordel om du har erfaring med offentlig forvaltning og kompetanse fra ett eller flere av fagområdene våre.

Du blir ansatt hos Statsforvalteren og vil bli tilknyttet en avdeling basert på dine kvalifikasjoner og interesser. Det er derfor viktig at du i din søknad skriver noe om kompetanse eller interesse du har innen spesielle fagfelt.

Om stillingene:

Vi har ledige faste og midlertidige stillinger innenfor følgende områder:

Oppvekst og velferd
Stillingen er knyttet til rettssikkerhetsoppgaver tillagt Statsforvalteren etter barnehageloven, opplæringsloven og privatskoleloven med forskrifter. FNs barnekonvensjon er sentral i all vår virksomhet rettet mot barn og unge.

Hovedoppgavene vil være klagesaksbehandling, tilsynsvirksomhet, råd og veiledning rettet mot kommuner som barnehagemyndighet og barnehageeier, skoleeiere og skoler, samt rettigheter etter nevnte lover for enkeltpersoner. En annen viktig oppgave er å bidra til kvalitetsutvikling i de ulike sektorene. Fra 01.08.24 innføres ny opplæringslov. Formidling og veiledning av loven vil være en sentral oppgave i denne stillingen. Du må også påregne andre oppgaver på avdelingen.

Kontaktpersoner:

Landbruk og reindrift 
I denne stillingen vil du kontrollere vedtak og behandle klager på kommunale vedtak fattet i medhold av jordloven og konsesjonsloven. Du skal også undervise om lovene i regi av Landbruk- og reindriftsavdelingen, samt svare på henvendelser fra privatpersoner, gårdbrukere og kommuner. 

Du skal også bidra til at saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven blir overholdt når det gjelder vedtak og klagebehandling på tilskudds- og velferdsordninger i landbruket.

Kontaktpersoner:

Helse og vergemål (vikariat)
I dette vikariatet på ett år oppretter du vergemål for voksne og mindreårige vergetrengende. Som jurist hos oss vil du være med på å bistå verger bl.a. innenfor forbrukerrett, eiendomsrett, arverett, økonomispørsmål, etiske problemstillinger og forvaltningsrettslige utfordringer.

Med din juristkompetanse vil du veilede verger, vergehavere, kommuner og innbyggere om vergemål og fremtidsfullmakt. Dette foregår i hovedsak på epost og telefon.

Du vil behandle klager på vedtak fattet i medhold av vergemålsloven og forvaltningsloven, og behandle søknader om stadfesting av fremtidsfullmakter og søknader om statsforvalterens samtykke.

Kontaktperson:

Mer om vårt gode juristmiljø:

Vi har omlag 30 jurister ansatt hos oss og vi er derfor et av de største juridiske fagmiljøene i Nordland.

De fleste oppgavene løses i tverrfaglige team der medarbeidere med ulike fagprofesjoner samarbeider. Du møter derfor mange som kan noe annet enn deg og som du kan lære av. Det er gode muligheter for karriereutvikling, ettersom vi har jurister i 5 avdelinger og du kan bytte fagfelt ved ledige stillinger.

Vil du vite mer om hvordan det er å jobbe som jurist hos oss?  Ta kontakt med en av våre jurister for en hyggelig prat:

Stine er en av våre jurister og har en litt annerledes bakgrunn. Se denne videoen for å finne ut hva det er. Hvis du ønsker å høre andre fortelle om hvordan det er å jobbe hos Statsforvalteren så kan du trykke her.

Hvorfor skal du velge oss?

Blir du inspirert av å jobbe et sted som har et viktig samfunnsoppdrag? Ønsker du å jobbe for nordlandssamfunnet og menneskene som bor her? Hos oss får du muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker i en organisasjon som skal virke til det beste for innbyggerne i Nordland. Du vil få mange kollegaer som har en annen bakgrunn enn deg og som du kan lære mye av. Du vil få gode utviklingsmuligheter både personlig og faglig, og mulighet til en god balanse mellom jobb og fritid.

Vi har en raus arbeidsgiverpolitikk der du blant annet får nyte godt av fleksibel arbeidstid, gode velferdsordninger og mulighet til å trene litt i arbeidstiden. Hvis arbeidsoppgavene dine tillater det, kan du og din leder avtale delvis hjemmekontor. Som ny hos oss får du den opplæringen du trenger og en egen fadder. Du kan lese mer om hva vi kan tilby her: https://www.statsforvalteren.no/nb/Nordland/Om-oss/jobbe-hos-oss/

I denne stillingen vil du bli tilbudt lønn som  rådgiver i kode 1434 eller seniorrådgiver i kode 1364 fra kr 557.100,- til kr 796.600,- pr. år, avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner. Du blir medlem av Statens pensjonskasse der du får en av Norges beste pensjonsordninger og muligheten til å søke boliglån med gode betingelser.  Dette kan du lese mer om på www.spk.no.

Hva gjør Statsforvalteren?

Ved å se på vedlagte video får du nærmere informasjon om Statsforvalterens rolle og hva vi arbeider med.

Før du søker bør du merke deg:

Søknad, CV og attester
Vi er mer opptatt av hva du kan, enn hva du ikke kan. Vi ber deg derfor legge inn en god og beskrivende søknad og CV hvor du får frem hva du har gjort og oppnådd som gjør deg kvalifisert til stillingen du søker på. Attester og vitnemål må dokumenteres ved at du laster de opp som vedlegg i Jobbnorge. 

Inkludering og mangfold
Vi mener inkludering og mangfold er en styrke, og ønsker å være et godt sted å jobbe for alle. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til en enda bedre oppgaveløsning. Så langt som mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Positiv særbehandling
Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for det når du søker. Det gir deg muligheten til å få positiv særbehandling. Vi kaller inn minst en kvalifisert søker fra hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, må oppfylle visse krav. Dette kan du lese mer om her.

Offentlig søkerliste
Når du søker på jobb hos oss vil navnet ditt stå på offentlig søkerliste. Det er mulig å be om å bli unntatt fra denne listen, men da må du begrunne hvorfor du ønsker det. Vi vil da ta stilling til om vi kan innvilge ønsket ditt. Du vil få tilbakemelding på vår vurdering.

Litt om oss

Statsforvalteren – Statens representant. Statsforvalteren i Nordland er Kongens og Regjeringens representant i fylket. Vårt ansvar er å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og Regjeringen.  Disse skal tilpasses best mulig til lokale forhold, slik at det kommer innbyggerne til gode.

Vi har oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, samfunnssikkerhet og beredskap, samt oppgaver innen landbruk og miljø, helse- og utdanningssektoren. Statsforvalteren utfører også oppdrag for Kongehuset. Embetet har omlag 180 medarbeidere.

Vi er organisert i 6 avdelinger som jobber med ulike fagfelt. De fleste av våre saker krever samarbeid på tvers. Avdelingene er Kommunal- og beredskap, Klima- og miljø, Landbruk- og reindrift, Oppvekst- og velferd, Helse- og vergemål og Administrasjon. Tilsammen er omlag 30 av våre ansatte jurister og de er fordelt på 5 av avdelingene.

Du kan lese mer om oss her: 

https://www.statsforvalteren.no/nb/Nordland/