Embete som nestleiar Haugaland og Sunnhordland tingrett

Vil du har ei viktig samfunnsrolle og samtidig bryne deg på juridiske oppgåver?

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2024-08-12

Vil du ha ei stilling der du får bryne deg på eit stort spekter av juridiske oppgåver samtidig som du har ei viktig samfunns- og lederrolle?

Det vert ledig ei stilling som nesleiar/tingrettsdommar ved Haugaland og Sunnhordland tingrett med kontorstad på Stord. Oppstart etter nærare avtale.

Domstolen vert leia av domstolleiar, og har i tillegg nestleiar, 8 tingrettsdommarar, 3 dommarfullmektigar, administrasjonssjef, 
2 seksjonsleiarar og 14 saksbehandlarar.

Kven er du?

Krav til stillinga som tingrettsdommar:

 • Juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand.jur eller master i rettsvitskap Du må vere norsk statsborgar
 • Brei yrkes- og livserfaring er ønskeleg og godt juridisk skjønn og analytiske evne
 • Du må kunne jobbe sjølvstendig og samarbeide godt 
 • Gode evne til skriftleg og munnleg saksfremstilling 
 • Høg gjennomføringsevne
 • Du må vere fleksibel og ha stor arbeidskapasitet 
 • God rolleforståing
 • Stillinga krev gode kvalifikasjonar
 • Du må vere personleg egna og ha relevant arbeidserfaring.

I tillegg til å fungere som dommar, vil nestleiaroppgåvene være: 

 • Vikar for domstolleder ved fråvær
 • Støtte domstolleiar i oppfølginga av den dømmande verksemda og saksbehandlinga i domstolen.
 • Støtte domstolleder i gjennomføringa av strategiske planer og organisasjonsutviklingsprosessar i domstolen.
 • Særskilt ansvar, på delegasjon frå domstolleiar, for kompetanseutvikling for dommarar og dommarfullmektigar, og for arbeidsprosesser og arbeidsmåtar i domstolen. 

For kandidatar som blir innstilt krev ein uttømmende politiattest. Det vises spesielt til Innstillingsrådets Praksisnotat, kap. 5, ”Lederkriterier i norske domstoler”. Dommarane må opptre uavhengig av partane og kunne ivareta domstolane si konstitusjonelle uavhengigheit, ha ei tillitsvekkjande framferd i retten og kunne kommunisere godt med brukarane av domstolen.

Kva tilbyr vi?

Forutan ein svært variert arbeidskvardag og eit viktig samfunnsoppdrag, kan vi tilby deg følgjande i denne stillinga:

 • Ein sjølvstendig og meiningsfull arbeidsdag, med stort rom forfagleg utvikling 
 • Eit omfattande introduksjonsprogram for nye dommarar
 • Faglege kurs
 • Ein månads studiepermisjon kvart fjerde år
 • Gode pensjons-, forsikrings-og låneordningar i Statens pensjonskasse

Lønn for stilling som tingrettsdommar er for tida kr. 1 351 700,-. Frå lønna blir det trekt 2 % pensjonsinnskot til Statens pensjonskasse.

Om oss

Med vår rolle følgjer eit stort ansvar. Våre avgjerder er uavhengige og upåverka av styresmakter eller press frå andre miljø. Med komplekse, juridiske problemstillingar bruker vi tid på å dykke ned i jussen.

Haugaland og Sunnhordland tingrett er ein fullfagleg førsteinstansdomstol, med rettsstader/tinghus i Haugesund og Leirvik. Sakene vert handsama ved den rettsstaden dei geigrafisk høyrer til. Det må påreknast å gjere teneste på begge rettsstadene i rettskrinsen.rettsstaden dei geografisk høyrer til. Domstolen har 13 dømmande årsverk og ein samla bemanning på 30 årsverk.

Rettskrinsen utgjer kommunane Haugesund, Sauda, Bømlo, Karmøy, Tysvær, Vindafjord, Etne, Suldal, Bokn, Utsira, Sveio, Fitjar, Kvinnherad, Stord og Tysnes.

Gjennom den sjølvstendige stillinga og den høge faglege kvaliteten er domstolane samfunnets fremste konfliktløysningsorgan. Domstolane bidreg til vern av kvar og ein sine rettar. Eit viktig mål for domstolane er å skape tillit i befolkninga ved forsvarleg, upartisk og effektiv dømmande verksemd.

Dommararbeidet stiller strenge krav til fagleg dugleik, personlege eigenskapar og brei yrkes- og livserfaring.

Det er eit sentralt personalpolitisk mål at dei tilsette i domstolane skal ha ein variert erfaringsbakgrunn og speile befolkningssamansetjinga generelt - både når det gjeld kjønn og kulturelt mangfald.

Innstillingsrådet for dommarar gir innstilling om dommarutnemningar til Kongen i statsråd, der utnemninga skjer.

Generelle avgjerder

Domstolen legg vekt på breidde og mangfald i arbeidsmiljøet. Vi 
oppmodar difor kvalifiserte kandidatar med relevant utdanning, 
bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Vi oppfordrar deg til å krysse av i søknadsportalen dersom du har 
funksjonsnedsetting, hol i CV'en eller innvandrarbakgrunn. Les meir
om moglegheitene for positiv særhandsaming på www.dfo.no.

Vi gjer merksame på at søknaden kun vil bli vurdert ut frå 
informasjonen som ligg føre ved utløp av søknadsfristens. Sørg 
derfor for at søknaden din tydeleg viser korleis dine ferdigheiter og erfaringar oppfyller kriteria som er beskrive i annonsen.

Personopplysningar i søknad og CV til stillinga vert handtert i 
samsvar personopplysningslova. Du kan lese meir om personvern 
www.domstol.no. Her finn du også generell informasjon om domstolane.

Vi utarbeidar offentleg søkarliste og viser til offentleglova § 25, andre ledd, for moglegheita til å gjera unntak. Vi gjer merksame 
på at opplysningar om søkar kan bli gjorde offentlege, sjølv om søkar har bede om konfidensiell handsaming. 
Etter at søknadsfristen er gått ut, vil offentleg søkarliste vere tilgjengeleg på https://www.domstol.no/no/innstillingsradet/.

Den som blir utnemnt må utan erstatning finna seg i dei 
endringane som måtte bli gjort i domstolane sin forretningskrets 
og organisering, f.eks. samanslåing med andre domstolar. Omorganisering kan føra til bortfall av leiaransvar, administrative oppgåver, endring av tittel og/eller ny kontorstad.

Generell informasjon til søkarane finn du på 
www.domstol.no/innstillingsradet. Ver vennleg å opplyse i 
søknaden kvar du først såg stillinga utlyst.

Spørsmål om stillinga

 • Frank Schmidt
  Nestleder/påtroppende sorenskriver
  Telefon: 53 45 60 75
  E-post: [email protected]
 • Unni Sandbukt
  Leder i Innstillingsrådet for dommere
  Telefon: 911 05 553
  E-post: [email protected]
 • Solveig Moen
  Avdelingsdirektør Domstoladministrasjonen
  Telefon: 404 14 414
  E-post: [email protected]