En skade satte strek for satsingen på idrett. I stedet sluttet han skolen, ble deprimert, gikk betydelig opp i vekt, og isolerte seg fra venner og familie, beskrev han for lagmannsretten. Deretter havnet han i det han for retten beskrev som et usunt avhengighetsforhold til chattetjenester på internett.

Via Kik og Skype kom han i kontakt med en lang rekke svært unge jenter, som han på forskjellig vis klarte å lure eller true til å utføre grove seksuelle handlinger på seg selv foran kamera. Forholdene han begynte da han var 19, og pågikk gjennom fire år.

– Viktig med undervisning

I alt 49 fornærmede er omfattet av tiltalen, og flere av postene likestilles med voldtekt. Grunnen er at gutten truet jentene med å legge ut nakenbilder av dem på internett, om de ikke gjorde som han sa. Flere av jentene fulgte instruksene, som blant annet gikk ut på innføring av fingre og gjenstander i forskjellige kroppsåpninger.

Anders Green
Forsvarer Anders Green.

Forsvarer Anders Green mener mange unge ikke er klar over alvorligheten i denne typen handlinger på nett.

– I en sak som dette kan fornærmede når som helst slå av PC'en og løpe til mor og far og be om hjelp. Men det straffes like strengt som om du drar en kvinne inn i en busk. Det er viktig å få formidlet ut til ungdommen i Norge hvor alvorlig dette er. Jeg er ikke sikker på at alle har fått med seg det. Min klient var en normal, ensom gutt. Han chatter, og har ikke peiling på at dette er likestilt med voldtekt. Om vi ikke skal fylle norske fengsler med ungdommer, er det veldig viktig at det blir undervist i dette. Du kan jo tenke deg mørketallene her. Det er nok mange ungdommer som skulle sittet inne i mange år, om alt kom for en dag, sier Green.

2,4 mill i oppreisning

I dommen Høyesterett offentliggjorde fredag, gir førstvoterende Knut H. Kallerud veiledning i straffutmålingsberegningen ved saker der man har et stort antall overtredelser i konkurrens. Kallerud skriver:

Utover det jeg har pekt på fra forarbeidene, kan jeg ikke se at lovendringen (fra 2017 i strpl § 40, red.anm) gir veiledning for hvordan domstolene skal gå frem ved fastsettelse av straff i et tilfelle som dette. Heller ikke konkurrensbestemmelsene eller tidligere praksis fra Høyesterett gir her klare anvisninger.

Etter mitt syn er det ikke hensiktsmessig å låse fremgangsmåten for straffastsettelsen i saker som dette. De forholdene som kommer til pådømmelse varierer i høy grad, også innenfor de samme straffebestemmelsene. Fremgangsmåten bør kunne tilpasses etter omstendighetene i den enkelte sak og etter rettens skjønn over hva som er hensiktsmessig. Men straffenivået for hvert av de mest alvorlige lovbruddene må altså i alminnelighet angis.

(...)

Med et så stort antall alvorlige straffbare forhold som her, må den straffen som fastsettes nødvendigvis bli vesentlig lavere enn det som ville blitt resultatet om straffene for hvert enkelt tilfelle ble lagt sammen. Allerede den ytre strafferammen er her en begrensning siden summen etter en kumulasjon av straffene ville blitt langt over 20 år.

Etter en konkret vurdering lander Høyesterett på at straffen for handlingene den nå 27 år gamle mannen har begått, bør ligge på 15 til 16 års fengsel. Etter fradrag for tilståelse og lang saksbehandlingstid, settes straffen til 13 år. Det er ett år høyere enn resultatet fra lagmannsretten, og 2,5 år lavere enn hva tingretten kom til.

Mannen ble i tingretten dømt til å betale oppreisning til 21 av de fornærmede. Denne delen av dommen ble aldri anket. Samlet er han dømt til å betale 2,4 millioner kroner til de 21 jentene.

– Prinsipielt viktig

Statsadvokat Anders Mandal Funnemark ved Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter, sier dommen er prinsipielt viktig, og kommer på et tidspunkt da flere omfattende nettovergrepssaker verserer for domstolene.

– Statsadvokaten synes det er viktig at Høyesterett igjen fastslår at seksuelle overgrep over internett ikke generelt bør straffes mildere enn andre former for overgrep, og at voldtekt som går ut på å tvinge fornærmede til å utføre handlinger med seg selv, i utgangspunktet skal straffes like strengt som andre typer voldtekt. Videre synes statsadvokaten det er viktig å merke seg at Høyesterett fastslår, at ved straffutmåling for seksuelle overgrep mot barn, så kan det være grunn til å legge mindre vekt på den rettslige klassifiseringen av de ulike overgrepstypene. Høyesterett skisserer også en mulig fremgangsmåte ved fastsettelse av straff for et stort antall seksuallovbrudd mot barn, sier Funnemark.

Les Høyesteretts dom her