Det ble klart da Høyre tirsdag la frem sitt alternative statsbudsjett. Der foreslår partiet å kutte kapittelet til Justis- og beredskapsdepartementet med 166,66 millioner kroner. Reduksjonen tas i det alt vesentlige gjennom å stryke 225 millioner kroner fra politiet. Disse var tenkt brukt til å åpne nye politistasjoner, som ledd i regjeringens ambisjon om å mer nærpoliti i distriktene.

Den største økningene, sammenlignet med regjeringens forslag, ligger i domstolene. Høyre vil bruke 50 millioner kroner på å øke kapasiteten i rettsvesenet.

Ellers ønsker Høyre å flytte ganske store summer innad i etatene. Mens det altså foreslås store kutt ved å droppe nye politistasjoner, ønsker partiet å bevilge 70 millioner til økt politipatruljering. De vil også spare 46,8 millioner på mer bruk av elektronisk fotlenke, og heller bruke pengene på økt grunnbemanning i Kriminalomsorgen.

– Angrep på domstolene

Justispolitisk talsperson i Sveinung Stensland (H) sier han opplever det krevende å snu regjeringens skatteøkninger, men mener det alternative budsjettet viser en retning.

– Måten regjeringen styrer domstolene på vitner om lav grad av tillit. Å skille ut Domstoladministrasjonen som eget budsjettkapittel, samt direkte kutt på dommerfullmektigstillinger, er et angrep på domstolenes uavhengighet, og øker risikoen for politisk styring av vår tredje statsmakt. Det er å ta domstolene i feil retning, sier Stensland.

Han viser til at summen regjeringen har foreslått til domstolene i praksis vil innebære et kutt, om man tar høyde for prisstigningen. En skjebne domstolen forøvrig vil dele med svært mange andre offentlige etater neste år.

– Samtidig som regjeringen i realiteten kutter i domstolene, står de fast på at de vil reversere strukturen. De vil altså ha en mer kostnadskrevende struktur, samtidig som de gir mindre penger. Det sier seg selv at det ikke henger sammen. Vi stoler på fagfolk, og forsøker her å rette opp regjeringens feilslåtte politikk.

Ikke mer til advokatene

Både Venstre og – kanskje viktigere i dagens politiske landskap – SV, har i sine alternative budsjetter foreslått kraftige økninger i rettshjelpsatsen. Her får de ikke følge av de største opposisjonspartiet.

– Mer penger til salærsatsen har ikke Høyre prioritert. Hvorfor ikke?

– Det kom ikke opp på listen av våre prioriteringer. Det er mye vi kunne prioritert mer til, men dette er det vi prioriterer denne gangen. Budsjett handler om prioriteringer. Justissektoren får mindre fra Høyre i år, enn de siste 10 årene. Vi bruker midlene til det aller viktigste. Vi prioriterer økt beredskap, politifolk fremfor politikontor, rettsikkerhet og vern av domstolenes uavhengighet, sier Stensland.

Høyre støtter den økningen regjeringen har foreslått på 19 kroner pr time. Advokatforeningen har selv beregnet summen til 56 koner, for å inflasjonsjustere. Hele budsjettforslaget fra Høyre finner du her.