Konflikten mellom de ansatte og Elkjøp startet da de ansatte i fjor sommer krevde tariffavtale. De totalt 45 medarbeiderne var ansatt ved Elkjøp Distribusjon. Dette var en avdeling Elkjøp opprettet i 2016, for selv å håndtere levering av varer hjem til kundene.

På vegne av de ansatte krevde Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) krav om grossistoverenskomsten. Elkjøp avslo dette, og tilbød i stedet de ansatte den billigere speditøroverenskomsten, eller transportoverenskomsten. Etter en mislykket runde hos Riksmekleren endte konflikten med streik, og en boikott som Oslo byfogdembetes mente var ulovlig.

Annonse

Vi søkjer nye tilsette til arbeidet med havvind

Annet passende arbeid

Til slutt ga imidlertid Elkjøp etter, og innvilget den dyreste avtalen, bare for kort tid senere å legge ned hele avdelingen, og si opp de ansatte.

– Nedleggelsen kom som følge av feil tariffavtale, påtvunget Elkjøp gjennom ulovlig blokade, der Transportarbeiderforbundet hadde avslått Elkjøps tilbud om to av dere egne normale tariffavtaler, uttalte Elkjøps prosessfullmektig, Nicolay Skarning, til ABC Nyheter tidligere i vår.

13 av de ansatte gikk deretter, med LO i ryggen, til søksmål for å få oppsigelsene kjent ugyldig. Nå har de fått fullt medhold i Nedre Romerike tingrett. Retten mener Elkjøp ikke i tilstrekkelig grad har dokumentert en innsats for å finne annet passende arbeid til de ansatte:

«På bakgrunn av bevisførselen legger retten til grunn at det ikke er sannsynliggjort at det er foretatt reelle vurderinger av om det forelå annet passende arbeid å tilby de ansatte, herunder hvilke aktuelle stillinger som faktisk forelå på oppsigelsestidspunktet, og hvorvidt de ansatte ble vurdert på et tilstrekkelig relevant og bredt grunnlag opp mot eventuelle stillinger.»

Tingretten mener dermed at oppsigelsene er ugyldige, og de ansatte tilkjennes tilsammen 680.000 kroner i oppreisning. I tillegg tilkjennes de erstatning i varierende grad, slik at Elkjøps totale regning, før omkostninger, havner godt over millionen.

– Uklare premisser

Nicolay Skarning opplyser at Elkjøp Distribusjon ble lagt ned fordi driften gikk med underskudd.

– Så var spørsmålet blant annet om man kunne klare å innpasse de overtallige i andre typer ledige stillinger i Elkjøp. Her var partene uenige, og nå har tingretten sagt sitt, basert på noe uklare premisser. Det er utilfredsstillende for alle parter, sier Skarning. Han påpeker at ankefristen, på grunn av rettsferien, først er 15. september.

Nina Kroken fra LO juridisk, som førte saken sammen med Alexander Cascio, sier at både saksøkerne og LO er godt fornøyde med dommen.

– De oppsagte har fått fullt medhold, og en enstemmig tingrett slår fast at det ikke var grunnlag for oppsigelser av de 13 saksøkerne og tilkjenner dem erstatning. Det har vært en tøff prosess for dem, som rett etter å ha gjennomført en streik for å få tarifflønn, ble møtt med masseoppsigelser. Elkjøp igangsatte også en rettslig prosess for å unngå at de oppsagte skulle få stå i stillingene imens saken verserte, og som Elkjøp anket helt til Høyesterett.  Sånn sett er bakgrunnen for saken spesiell, sier Kroken.

Les dommen her