Ulykken skjedde i Asker i fjor vår, og oppstod fordi den da 88 år gamle mannen svingte til venstre ut på veien fra en parkeringsplass, uten å se seg godt nok for. Fra venstre kom en 58 år gammel syklist, som i følge Ringerike, Asker og Bærum tingrett må ha holdt en fart på omlag 50 kilometer i timen.

Syklisten døde kort tid senere av skadene, og mannen ble tiltalt for uaktsom forvoldelse av død, i tillegg til overtredelse av den generelle aktsomhetsbestemmelsen i veitrafikkloven og brudd på vikeplikten. For dette la aktor ned påstand om 60 dager betinget fengsel.

Annonse

Er du jurist og vil bidra til at kreftrammede får én bekymring mindre? Bli frivillig jurist i Kreftforeningen

Sykkelcomputer

Tingretten legger til grunn at terskelen for å dømme for uaktsomt drap ligger høyere enn terskelen for brudd på veitrafikkloven, og at kun den siste bestemmelsen er overtrådt i dette tilfellet. I drøftelsen peker tingretten blant annet på at syklisten holdt omlag 50 km/t, mens fartsgrensen på stedet var 40 km/t. Farten er beregnet blant annet ved hjelp av avdødes pulsklokke og sykkelcomputer.

Tingretten skriver:

«Etter rettens vurdering er imidlertid uaktsomheten ikke av en karakter som gjør at terskelen for å dømme for uaktsomt drap er oppfylt. Det skyldes særlig kombinasjonen av tre forhold. Det ene er at det som kan bebreides tiltalte er manglende aktsomhet innenfor om lag 3,5 sekunder. Etter rettens syn nærmer man seg da som kan anses som «kortvarig» uoppmerksomhet. Det andre er at tiltalte da han skulle kjøre ut i veibanen også måtte ha oversikt over trafikk fra høyre, og hvor det samtidig var et fotgjengerfelt på den siden tett innpå utkjøringen. Dette gjorde at tiltalte ved utkjøringen nødvendigvis også måtte ha oppmerksomhet rettet dit i forbindelse med utkjøringen. Forholdene kan etter rettens syn anses som noe komplisert og i noe grad forklare feilfordeling av oppmerksomhet. Det tredje er at syklisten kom syklende fortere enn fartsgrensen. Selv om ikke syklistens opptreden etter rettens syn kan anses som ekstraordinær eller upåregnelig, så mener retten at syklistens fart sammenholdt med syklistens plasseringen i veibanen gjorde at syklisten kom så vidt brått på tiltalte at dette blir et moment i helhetsvurderingen.»

Ingen oppreisning

– Min klient er lettet, snart 90 år, og håper at forfølgningen kan få sin avslutning nå, sier forsvarer Nils Christian Nordhus.

Ettersom mannen frifinnes for den delen av tiltalen som gjaldt uaktsomt drap, legger tingretten seg på halvparten av aktors påstand – 30 dager betinget fengsel. De etterlatte hadde fremmet krav om oppreisningserstatning, men får ikke medhold. Tingretten skriver:

«Beviskravet i forhold til erstatning er mindre strengt enn ved spørsmål om straff, og hvor det i utgangspunktet gjelder et krav om sannsynlighetsovervekt. Rettens vurdering er imidlertid at de forhold som har begrunnet hvorfor retten har frifunnet tiltalte for uaktsomt drap, også står seg i vurderingen av erstatning, og hvor det fører til at retten ikke kan se at det er sannsynliggjort at tiltalte har opptrådt grovt uaktsomt.»

– Når det gjelder spørsmålet om eventuell anke, så er det alt for tidlig å nå ta stilling til det, sier aktor i saken, politiadvokat Eric Lindset.

– Blant annet må statsadvokaten involveres, i det slike avgjørelser hører til øvre påtalemyndighets kompetanse, sier Lindset.