I desember 2014 overtok Moss, Rygge, Råde og Våler kommune ansvaret for det skakkjørte selskapet Visit Moss. Da sto det igjen blant annet en regning for fire glitrende julefeiringer med ikke mindre enn 10 kilometer lyslenke i Rygge.

Regningen var på 750.000 kroner.

Etter å ha blitt frifunnet for ansvar i Fredrikstad tingrett, har Borgarting lagmannsrett nå under dissens kommet til at advokat Even Rønvik kan holdes ansvarlig for lysregningen. Kommunene valgte nemlig Rønvik til å sitte i avviklingsstyret da det skulle ryddes opp, mens det gamle styret ble politianmeldt.

Anmeldelsen ble senere henlagt, men de totale kravene mot Visit Moss beløp seg til 1,8 millioner kroner.

Avviste julelyskravet

Som leder for avviklingsstyret mente Rønvik at Visit Moss ikke var rette debitor for julelyskravet, og at dette kravet skulle avvises. Han anbefalte likevel at kommunene ventet med å oppløse selskapet, inntil dette spørsmålet var endelig avklart.

De fire kommunene, som utgjorde generalforsamling, valgte ikke å følge dette rådet. Selskapet ble oppløst i 2015.

Da det senere ble klart at Visit Moss faktisk var rette debitor, fantes det ikke lenger noe selskap å rette kravet mot. Det er Rønviks avvisning av kravet som nå er kjent uaktsom. I dommen Borgarting avsa sist uke, finner retten enstemmig «at avviklingsstyret v/Rønvik ikke utviste den aktsomheten som kan forventes av et avviklingsstyre», ut fra den kunnskapen Rønvik hadde på avviklingstidspunktet.

Borgarting drøfter ikke betydningen av at Rønvik anbefalte generalforsamlingen å vente med å avvikle selskapet.

– Jeg synes det er rart at ikke det er gitt noen plass i aktsomhetsvurderingen, særlig når dette hadde en så sentral plass i bevisvurderingen, sier Rønvik til Rett24.

Dissens på årsak

Mindretallet deler flertallets syn på skyldkravet, men mener det ikke foreligger årsakssammenheng mellom den erstatningsbetingende adferden og tapet:

«Selv om Rønvik hadde gjort nærmere undersøkelser og vurderinger om kravets størrelse, finner mindretallet det ikke sannsynliggjort at kommunene ville ha godtatt å dekke kravet – i hvert fall ikke fullt ut – basert på dokumentasjon som lot seg fremskaffe. Resultatet ville mest sannsynlig ha blitt det samme, nemlig at selskapet Visit Moss ble slettet mot at eierkommunene garanterte for å dekke betalingsforpliktelser som ble avklart senere».

Med grunnkrav, renter og saksomkostninger, ender Rønvik etter dette opp med en regning på nærmere to millioner kroner.

– Jeg er meget skuffet over utfallet, etter den klare tingrettsdommen. Hvis det er noen mulighet for å få den videre, så vil det være tema, sier Rønvik, som selv har møterett for Høyesterett gjennom mange år.

Les hele avgjørelsen her