Steingrim Wolland ble først frifunnet i tingretten, men deretter dømt til betinget fengsel i 90 dager for grovt uaktsomt grovt bedrageri.

Dommen falt i 2013, men saken som nå har vært behandlet i Menneskerettsdomstolen gjelder politiets bevissikring av dokumenter på Wollands bopæl og kontor. Wolland har anført at ransakingen og sikringen av dokmentene utgjorde brudd på EMK art 8 om retten til respekt for korrespondanse.

steingrim wolland
Steingrim Wolland (Foto: Advokatfirmaet Rogstad)

Dokumentene ble av politiet overlatt til Oslo tingrett, som deretter fikk i oppgave å luke ut beslagsfrie dokumenter. I alt gjaldt det 2309 elektroniske dokuementer, samt skriftlig materiale.

Tilstrekkelig vern

Wolland har også anført at det i prosessen ble begått krenkelse av art. 6 om rettferdig rettergang, art 10 om ytringsfrihet, og art 13 om retten til effektivt rettsmiddel.

I dommen som ble avsagt 17. mai, skriver retten at de norske rettsreglene sett under ett, gir tilstrekkkelig rettslig vern hva gjelder ransakingen, sikringen og beslaget av dokumentene, både hva gjelder mengden dokumenter og med hensyn til beskyttelsen av advokatens klientkorrespondanse.

«I lys av faktum i denne saken, sett i sammenheng med klagerens anførsler, finner derfor retten at inngrepet ikke overstiger hva som kan anses nødvendig i et demokratisk samfunn», skriver retten og konkluderer deretter med at det ikke foreligger krenkelse av art 8.

Klagene etter artiklene 6, 10 og 13 ble avvist som manifestly ill-founded.

Les hele dommen her