I et høringsnotat som ble sendt ut i mai, foreslo regjeringen å endre foreldelsesfristen for straffesaker med inntil ett års strafferamme. Bakgrunnen var at enkelte straffebud gjennom den nye straffeloven fikk lavere strafferamme enn tidligere, og dermed kortere foreldelsesfrist.

Enkelte forhold som tidligere hadde fem års foreldelse, har dermed nå kun to års foreldelsesfrist. Dette gjelder blant annet å tvinge eller forlede et barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd, samt grovt uaktsomt bedrageri.

Tidkrevende

I høringsnotat fra i vår nevner departementet dessuten flere andre bestemmelser som det kan være aktuelt å sette lengre foreldelse på, som

  • straffeloven § 354 om forledelse til formuestap
  • straffeloven § 201 om uberettiget befatning med tilgangsdata, dataprogram mv
  • § 384 om grov uaktsomt villedende og uriktig selskapsinformasjon
  • § 394 om uaktsom regnskapsovertredelse
  • § 267 om krenkelse av privatlivets fred

«Foreldelsesreglene bør ikke vanskeliggjøre strafforfølgningen unødig. Fristene må være tilstrekkelig lange til at politi og påtalemyndighet har mulighet til å etterforske og iretteføre lovbruddene», skrev departementet i høringsnotatet, som var basert på innspill fra Riksadvokaten.

Fristen avbrytes for øvrig etter strl § 88 når det tas ut siktelse.

Fra to til fem

Departementet la deretter frem et forslag om enten å endre foreldelsesfristen enkeltvis for hver av disse bestemmelsene, eller å heve foreldelsesfristen generelt. Nærmere bestemt ønsker departementet å endre ordlyden i foreldelsesparagrafen fra

Fristen for foreldelse av straffansvar er 2 år når den høyeste lovbestemte straffen er bot eller fengsel inntil 1 år

til

Fristen for foreldelse av straffansvar er 2 år når den høyeste lovbestemte straffen er bot eller fengsel inntil seks måneder 

Dette vil gi alle saker med strafferamme på mellom seks måneder og ett år fem års foreldelsefrist, ettersom fem år er neste trinn på «stigen» i § 86.

Kritisk

Departementets forslag får stort sett støtte i høringsrunden, med unntak for Advokatforeningen og Rettspolitisk forening. Advokatforeningen mener en alminnelig endring av foreldelsesfristen for handlinger med strafferamme mellom 6 måneder og 1 år rekker for vidt, og at hensynet til straffens formål ikke tilsier en slik forlengelse. Foreningen skriver:

«Det er tale om generelt lite alvorlige handlinger, der prevensjonshensyn avtar etter kort tid. Det er lite heldig at politiet risikerer å oversvømmes med gamle saker av triviell betydning, som de plikter å etterforske. Det er uheldig å gå fra et lovstyrt system, til at politiet i stedet i praksis overlates vidtgående kompetanse til å henlegge av kapasitetsgrunner. Dette stiller store krav til forsvarlig prioritering hos den enkelte påtalejurist, og fremstår som uheldig i et rettsikkerhetsperspektiv.»

Rettspolitisk forening frykter at de forlengede foreldelsesfristene også vil få betydning for andre mindre alvorlige forhold, ettersom straffeforfølgelse av disse mer enn tidligere vil måtte overlates til påtalemyndighetens skjønn.

Helst generell

I spørsmålet om generell versus spesiell heving av foreldelsesfristen, støtter Dommerforeningen en generell variant:

«Som departementet nevner, er ulempen ved en slik lovteknisk løsning at foreldelsesfristen forlenges for alle straffebud med ett års strafferamme, dvs. også der gjeldende foreldelsesfrist ikke byr på utfordringer for rettshåndhevelsen. Etter Dommerforeningens syn er dette likevel en mindre ulempe enn betenkelighetene ved de andre alternativene.»

Alle høringsuttalelsene og høringsnotatet kan du lese her.