Da Ringerike, Asker og Bærum tingrett behandlet søksmålet i fjor vår, ble de to saksøkte advokatene frikjent. Nå har saksøkerens anke vunnet delvis frem i Borgarting lagmannsrett, slik at advokatene dømmes til å erstatte 60 prosent av det anførte tapet.

Summen retten lander på er 3,79 millioner kroner pluss forsinkelsesrenter fra våren 2020, totalt drøyt 4,7 millioner kroner per dags dato.

Bakgrunnen for tvisten er et eiendomsprosjekt i Drammen, med et litt innviklet faktum: En tomt skulle kjøpes og utvikles av et selskap, C&C Prosjektutvikling. Dette selskapet var heleid av selskapet til en enkeltperson. For å få med en ny investor, ble halve utviklingsselskapet solgt til et tredje selskap.

Annonse

Konkurranserettsteamet i Haavind opplever økt oppdragsmengde og søker en ny advokat eller advokatfullmektig for å styrke teamet!

Politianmeldt

De to saksøkte advokatene var hyret for å bistå i prosjektet, blant annet ved å håndtere det økonomiske oppgjøret med selgeren av eiendommen. Pengene som ble skutt inn på oppgjørskontoen havnet imidlertid ikke i eiendomsprosjektet. I stedet ba den opprinnelige eneieeren advokatene om å overføre midlene på oppgjørskontoen dels til ham personlig, og dels til hans personlige kreditor. Totalt ble det flyttet 8 millioner kroner ut av selskapet.

For dette er mannen politianmeldt for grovt underslag. Ifølge dommen lagmannsretten avsa fredag, er denne saken under etterforskning. Det er også rettskraftig avgjort, i en egen sak, at han plikter å betale pengene tilbake, men midlene har foreløpig ikke latt seg inndrive.

Uaktsomt

Nå er spørsmålet om de to advokatene som bidro til pengeoverføringen kan holdes ansvarlig. Svaret på det er ja, mener lagmannsretten. Advokatene hadde flere grunner til å undersøke rekkevidden av mannens fullmakt før de gjennomførte utbetalingen, mener Borgarting. Lagmannsretten skriver:

«Ved denne vurderingen har lagmannsretten lagt vekt på at de begge i for stor grad ukritisk baserte seg på muntlige opplysninger og instrukser fra C og i for liten grad kvalitetssikret og vurderte rettmessigheten av disse, til tross for at de faktiske omstendighetene tilsa at Advokat A og Advokat B burde gjort det. De hadde heller ikke tilstrekkelig informasjonsflyt seg imellom. Dette ledet samlet til at de ikke hadde et forsvarlig grunnlag for å etterkomme utbetalingsinstruksene, og at de ikke ivaretok klienten C&C Prosjektutviklings interesser slik de burde.»

Advokatenes forsikringsselskaper er ikke saksøkt i tvisten, men advokatenes prosessfullmektig, Kåre Idar Moljord, opplyser at erstatningsbeløpet dekkes av ansvarforsikringen.

– Jeg registrerer at lagmannsretten bedømmer de samme bevisene og advokatenes handlemåte strengere enn tingretten, hvor de begge ble frifunnet, og at lagmannsretten på sin side kom til at de begge handlet uaktsomt. Jeg registrerer også at lagmannsretten reduserte saksøkers krav med hele 40 prosent på grunn av saksøkers egen uaktsomhet, og at saken dermed er dels vunnet dels tapt, og at ingen av partene ble tilkjent sakskostnader. Jeg vil nå studere dommen nøye for å vurdere om dommen bør ankes til Høyesterett, sier Moljord.

Annonse

Spennende stilling for advokat / advokatfullmektig

Fornøyd

Medvirkningen lagmannsretten har lagt vekt på, består særlig i at de partene som hadde kjøpt seg inn i selskapet, og fått styreverv, ikke i tilstrekkelig grad fulgte opp at salget faktisk var blitt registrert i foretaksregisteret.

– C&C Prosjektutvikling er fornøyde med at lagmannsretten har kommet til et annet resultat enn tingretten og tilkjent selskapet erstatning. Utover det har vi ingen kommentar, sier Eirik Wigenstad, som sammen med Sondre Nobel Skalleberg har representert saksøkeren.