Riksadvokaten sendte i høst den såkalte Transocean-rapporten på høring. Evalueringen ble ledet av sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud, og kom som et resultat av frifinnelsene av blant andre advokat Sverre Koch i Thommessen.

Nå har advokatforeningen levert sin høringsuttalelse på rapporten. Der ber foreningen om at Økokrim både styrkes og omorganiseres.

- Alvorlig angrep

- Det å straffeforfølge advokater for å formidle sine klienters anførsler om faktum og juss overfor forvaltningsmyndigheter eller domstoler, fremstår etter Advokatforeningens syn som et alvorlig angrep på rettsstaten, skriver foreningen.

Som et særlig problem trekker foreningen frem at Økokrim under etterforskningen i mange tilfeller benytter personell fra andre statlige etater til båe etterforskning og juridiske vurderinger.

- Dette går grunnleggende på tvers av prinsippet om en uavhengig og objektiv påtalemyndighet som skal være frikoblet fra den øvrige (politisk instruerbare) statsforvaltningen. Det er således etter Advokatforeningens syn presserende å sikre en tilstrekkelig finansiering av påtalemyndigheten og etterforskningsorganene i politiet til at disse fullt ut kan foreta sin egen uavhengige etterforskning og påtalevurdering av økonomiske straffesaker, heter det i uttalelsen.

For spesielle

Advokatforeningen stiller også spørsmål ved om Økokrim er blitt «for spesielle» i forhold til øvrig politi og påtalemyndighet. Foreningen trekker frem tre punkter:

  • Den integrerte påtalemyndigheten i etterforskningsorganet og de objektivitetsproblemene dette reiser
  • Rekrutteringen til både etterforskningsstillinger og påtalestillinger fokuserer etter foreningens syn uforholdsmessig sterkt på annet enn erfaring med etterforskning og iretteføring av straffesaker
  • Personellet er så spesialisert at det etter foreningens syn foreligger risiko for at man «ser seg blind» på sin sektor. 

Advokatforeningen ber om samarbeidsavtalen mellom påtalemyndigheten, politiet, skatteetaten og NAV, snarest avsluttes.

- Samarbeidsavtalen etablerer – eller i det minste åpner for – en ordning som regelmessig krenker habilitetskravet i straffeprosessloven paragraf 60, så vel som grunnprinsippet om objektiv og uavhengig politi og påtalemyndighet, heter det i uttalelsen.

Les hele uttalelsen her