– Økningen i antallet klager viser oss at det behov for en sikkerhetsventil som Sivilombudet. Alle som mener at de er utsatt for feil eller urett fra offentlige myndigheter, kan klage til Sivilombudet når de har brukt alle klagemuligheter, sier sivilombud Hanne Harlem.

Hele 30 prosent av klagene dreier som mangel på svar fra forvaltningen eller at det tar for lang tid å få en avgjørelse. Antallet slike klager har økt de siste årene. Det har også vært en økning i klager som gjelder utlendingssaker, offentlighet og innsyn.

Annonse

Har du erfaring innen eiendom og prosedyre? Vi søker ny konsernadvokat

Utilgjengelig

– Vi ser at den offentlige forvaltningen i økende grad kan oppleves utilgjengelig for innbyggerne. Mangle opplever at de ikke får svar, at saksbehandlingen tar lang tid eller at de ikke forstår begrunnelsene de får.

Sivilombudet ivaretar også Norges forpliktelser til FN om å forebygge umenneskelig behandling av frihetsberøvede.

I 2023 besøke Sivilombudet fem fengsler, en arrest og elleve barnevernsinstitusjoner. Det ble også gjennomført et uvarslet besøk til Bredtveit fengsel. Der ble det avdekket kritiske og livstruende forhold for de innsatte, noe som førte til en varsling til Justis- og beredskapsdepartementet.

Sivilombudet behandler klager, setter i gang undersøkelser av eget tiltak, og besøker steder der mennesker er fratatt friheten. Sivilombudet er Stortingets kontrollorgan, og leverer hvert år en årsmelding til Stortinget om sin virksomhet i det foregående året.