Saken gjaldt krav om stansing av en patentsak, i påvente av behandling i European Patent Office. Borgarting lagmannsrett hadde lagt til grunn at partene ikke hadde sendt inn noen sakskostnadsoppgave.

Det hadde de imidlertid. Ikke bare var den innsendt, den var dessuten referert til i de fire påfølgende prosesskrivene. Nå har Høyesteretts ankeutvalg funnet det sannsynliggjort at lagmannsretten ved en feil har oversett de i alt fem prosesskrivene, og opphevet kjennelsen.

Ankeutvalget skriver:

«Det er på det rene at den sakskostnadsoppgaven som ankemotparten hadde innlevert ble oversett. Denne var inntatt i det første av de fem prosesskrivene og kommentert i enkelte av de neste prosesskrivene. I begrunnelsen for den skjønnsmessige fastsettelsen av sakskostnadene i lagmannsrettens første avgjørelse het det at «[a]rbeidet for lagmannsretten har bestått i et tilsvar». Ankemotparten hadde imidlertid inngitt ytterligere to prosesskriv.

Det er videre på det rene at lagmannsretten ikke har kommentert at de ankende parter også gjorde gjeldende saksbehandlingsfeil. Denne ankegrunnen ble først tatt opp i et av de fem prosesskrivene.

Det må etter dette anses sannsynliggjort at dommerne avgjorde det materielle spørsmålet i saken – stansingsspørsmålet – uten å være klar over de prosesskrivene som kom etter anketilsvaret.»

Den ankende parts prosessfullmektig, Gunnar Sørlie, forteller at han ikke har opplevd dette tidligere.

– Har du noen formening om bakgrunnen for dette?

– Nei, ikke ut over det som fremgår av ankeutvalgets kjennelse.

Ankeutvalget mener det ut fra de særlige omstendighetene i saken er rimelig å frita for sakskostnadsansvar for Høyesterett.

Verken Borgarting lagmannsrett eller motpartens prosessfullmektig ønsker å kommentere saken.

Se hele avgjørelsen her