Det viser statistikk Riksadvokaten har publisert i årsrapporten for 2021. 

  • Antall påtaleavgjørelser hos Riksadvokaten er redusert med 56 prosent, sammenlignet med snittet fra de siste årene.
  • Antall påtaleavgjørelser hos statsadvokatene er redusert med rundt 27 prosent over en femårsperiode. 

Konsekvensen av dette er at det de siste årene ikke er tatt ut mer enn rundt 40 tiltaler hos Riksadvokaten. I 2017 var tallet 168.

Delegert

Hos statsadvokatene er det særlig tre sakstyper som skiller seg ut med særlig stort prosentvis fall. Det er kategoriene seksuallovbrudd, narkotika og økonomi. Statsadvokat Ingrid Wirum ved Riksadvokatembetet sier dette dels skyldes økt delegering, og dels endret praksis knyttet til mindre alvorlige narkotikasaker.

– Riksadvokaten har i rundskriv nr. 2/2022 Påtalekompetanse delegert tiltalekompetansen fra statsadvokaten til politiet i en rekke sakstyper. Det fremgår av rundskrivet at tiltalekompetanse i flere seksual- og økonomilovbrudd er delegert fra statsadvokaten til politiet. Endringene trådte i kraft 1. juli 2022 og antas i stor grad å forklare nedgangen i antall saker oversendt statsadvokatene for påtalebehandling innen disse kriminalitetsområdene, uttaler Wirum.

Mer i politiet

Hun peker på at det samtidig har vært en økning både i antall anmeldte økonomilovbrudd, og i antall påtaleavgjorte økonomilovbrudd i politiet.

– Fra 2022 til 2023 er eksempelvis antall påtaleavgjorte økonomilovbrudd økt med 9,9 prosent. I samme periode er også antall påtaleavgjorte seksuallovbrudd i politiet økt med 7,4 prosent, sier Wirum.

Tanken bak den økte delegasjonsadgangen var at den høyere påtalemyndighet i større grad skulle fokusere på fagledelse av straffesaksbehandlingen i politiet. For eksempel har et knippe brannsaker vært overført til Riksadvokaten, i forbindelse med utarbeidelse av et nytt rundskriv om etterforsking av brannsaker. I tillegg ble det i fjor laget nye retningslinjer for avhør av mindreårige mistenkte.

Mindre nark

– Når det gjelder nedgangen i antall narkotikalovbrudd oversendt statsadvokatene, har dette i det vesentlig sammenheng med at antall anmeldte narkotikalovbrudd de siste årene er redusert. Nedgangen i antall anmeldelser er særlig knyttet til mindre alvorlige narkotikalovbrudd, som brudd på legemiddelloven. Antall anmeldte narkotikalovbrudd er eksempelvis redusert med 5,5 prosent fra 2022 til 2023, sier Wirum.

Sammenlignet med gjennomsnittet for perioden 2019 til 2022, er antall anmeldte narkotikalovbrudd redusert med 26,5 prosent i 2023, viser tall fra Riksadvokaten.