Arnfinn Bårdsen får full støtte fra riksadvokat Tor-Aksel Busch, som oppfordrer lovgiver til å endre straffelovens paragraf 257.

Uttalelsene kom under Advokatforeningens årlige menneskerettighetsseminar torsdag, der temaet var beskyttelse av arbeidstakere. Bårdsen var førstvoterende i den avgjørende Gartneridommen i fjor sommer, der Høyesterett dro opp den prinsipielle grensen for begrepet tvangsarbeid.

Endre ordlyden

Situasjonen Bårdsen og Busch nå kritiserer, oppsto da lovgiver i den nye straffeloven endret ordlyden i mennneskehandel-paragrafen. Mens den gamle loven etter sin ordlyd satte straff for den som «ved vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd utnytter en person til (...)  tvangsarbeid», så er det etter den nye lovens ordlyd straffbart å «forlede» noen til «arbeid». En gjerningsbeskrivelse som etter sin ordlyd fort vil kunne ramme mang en gjennomsnittlig mellomleders normalhverdag.  

Selv om Gartneridommen gjaldt den gamle lovens ordlyden, omtaler Høyesterett endringen i et obiter dictum. Bårdsen skriver:

«Tatt på ordet innebærer dette en utvidelse av straffebudets rekkevidde, ettersom «tvang» da ikke lenger står som en nødvendig komponent for å kunne domfelle etter første ledd bokstav b. Det fremgår imidlertid av forarbeidene at noen realitetsendring ikke var tilsiktet – det var, ifølge departementet, kun snakk om å foreta «noen språklige justeringer», jf. Ot.prp.nr.22 (2008–2009) side 420 og side 421.»

Under seminaret torsdag utdypet Bårdsen kritikken fra Gartneridommen, og overfor Rett24 sier han at ordet «tvangsarbeid», snarere enn ordet «arbeid», er sentralt i det menneskerettslige vernet.

– Går vesentlig lenger

– Ordlyden i den nye bestemmelsen skaper en unødig uklarhet. Det er beklagelig. Straffebudet ser ut til å ha fått en ordlyd som går vesentlig lenger enn det som har vært lovgivers intensjon. Det er uheldig å ha et straffebud mot tvangsarbeid som ikke bruker ordet tvangsarbeid, og som derfor heller ikke kobler straffebudet til det menneskerettslige vernet mot menneskehandel til tvangsarbeid som følger både av menneskerettskonvensjonene og Grunnloven.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch mener loven må endres.

– Jeg tar det for gitt at påtalemyndigheten har merket seg den anvisningen som er kommet fra Høyesterett, og legger dette til grunn ved anvendelsen av denne bestemmelsen. Samtidig mener jeg Justisdepartementet bør vurdere utformingen av paragraf 257.  Vi må få en nødvendig lovendring, sier Busch.