Geir Kjell Andersland minner oss på hvilke positive forslag Barnelovutvalget kommer med for i større grad å ivareta barnets beste. Vi er helt enig med utvalgets flertall om viktigheten av å knytte flytteretten til foreldreansvaret. Vi er også tilfreds med at et flertall går inn for at paragraf 36 annet ledd fjernes, slik at retten kan stå friere til å velge delt fast bosted som alternativ ved konflikt om omsorgen etter skilsmisse. Vi er enige om at det er viktig at meklingsinstituttet blir styrket, og at loven også skal ivareta barns behov for kontakt med både mors og fars familier på en styrket måte..

Vi er også tilfreds med at Andersland i mindretall i utvalget peker på at forskningsframstillingen er mangelfull og utelater viktig dokumentasjon om sannsynlig årsakssammenheng mellom omsorgsansvar og omsorgstid på den ene siden og barns helse og velferd på den annen. Han går også inn for, sammen med utvalgets leder, å bruke skånsom tvang i tilfeller der samværet saboteres av den ene part.

Vi vil i tillegg berømme Andersland for at han i sin kommentar tydelig uttrykker at å utelate drøfting av foreldrefiendtliggjøring er en uforståelig mangel ved innstillingen. Han er også ærlig når han skriver at temaet «delt fast bosted» var et minefelt i utvalgets arbeid.

Det vil midlertid fortsette å være et minefelt hvis vi ikke kan bestrebe oss på å fremstille meningsdivergenser på en saklig måte. Andersland har ikke belegg for å hevde at vi vil gjøre delt bosted til et fasitsvar ved konflikter om omsorgen og en tvangsbestemmelse som truer avtalefriheten mellom foreldrene. Vårt standpunkt er at der foreldrene kommer fram til enighet om omsorgen skal vi respektere avtalefriheten med de begrensninger som ligger i nåværende rettspraksis. Det er når foreldre ikke kommer til enighet at vi trenger en rettsnorm om hva vi som samfunn forventer av foreldre som har satt barn til verden. Det kan vi løse på samme måte som den belgiske familieloven: at retten først skal vurdere muligheten for delt fast bosted.

Selvsagt er det i noen tilfeller ikke til barnets beste at en slik ansvarsdeling velges. Det må retten ta høyde for og drøfte ut fra en konkret vurdering slik Andersland skisserer. I tilfeller der foreldre øver fysisk eller emosjonell vold mot barn bør selvsagt retten finne andre løsninger. Da må sakkyndige, advokater og dommere også skoleres i hvordan emosjonell manipulasjon og fiendtliggjørende påvirkning av barn skader barns helse. Det er dette som er vår viktigste innsigelse mot utvalgets arbeid. Uten kunnskap om emosjonell vold og rettslige midler for å håndtere det, vil fanebestemmelsene om barns beste være falske besvergelser.