Debatten om en såkalt «samtykkelov» er blitt så polarisert og unyansert at folk har mistet interessen og unngår debatten. Venstresiden har gjort den til en utvannet symbolsak, mens partiene på borgerlig side ikke en gang viser vilje til å ta diskusjonen. Dette er problematisk.

Det er derfor vi i Høyres Studenter, i motsetning til de borgerlige partiene, har valgt å ta diskusjonen. Det er derfor vi, i motsetning til venstresiden, har valgt å en kunnskapsbasert tilnærming.

Høyres Studenter har vedtatt at vi ønsker å gjennomgå seksualstraffebudene i straffeloven, for å sikre at den dekker alle former for seksuell utnyttelse og overgrep. Så lenge det finnes tilfeller av seksuell utnyttelse eller overgrep som ikke kan straffedømmes på grunn av manglende hjemmel, har straffeloven kapittel 26 etter vårt syn hull som må tettes.

Vi ønsker også å sørge for at voldtektsstraffebudet (§ 291) omfatter tilfeller av seksuell omgang uten samtykke som i lys av handlingens klanderverdighet bør omfattes. Domfellelse for sex uten samtykke etter straffeloven § 297, er ikke en passende reaksjon sett i lys av handlingens klanderverdighet. Derfor må § 291 formuleres slik at den omfatter seksuell omgang uten samtykke. Slike handlinger er svært krenkende, og må betegnes som voldtekt.

Det er tre gode grunner til å gjøre disse endringene. For det første vil det medføre at voldtektsstraffebudet omfatter tilfeller hvor seksuell omgang skjer mot en persons vilje, hvor det ikke brukes vold eller tvang eller offeret er i en «ute av stand»-tilstand. For det andre sender en lovendring et signal til personer som utsettes for overgrep om at deres seksuelle integritet tas på alvor. Selv om disse tilfellene kan straffes etter § 297, speiler ikke denne bestemmelsen handlingens klanderverdighet. For det tredje vil en lovendring sende et signal om at frivillighet er en forutsetning for seksuell omgang.

Straffelovrådet er i gang med å vurdere seksualstraffebudene i straffeloven. Høyres Studenter mener at rådet er best egnet til å utforme en lovtekst i tråd med det strafferettslige legalitetsprinsipp. Hvordan en slik endring bør formuleres, må avgjøres på bakgrunn av faglige, og ikke politiske, vurderinger.