Leder av Fagutvalget for flyktning- og humanitærrett, advokat Torstein Bae, ber Sivilombudsmannen vurdere om den nye organiseringen i Utlendingsnemnda (UNE) kan aksepteres. Ordningen ble innført første november, og fagutvalget frykter at det kan sås tvil om nemndas uavhengighet, når den selv skal forsvare sine vedtak i domstolene.

- Jeg ble overrasket da jeg hørte om dette. Dette er jo vurdert i en rekke instanser, blant annet av Regjeringsadvokaten, men jeg mener dette reiser viktige prinsipielle spørsmål, sier Bae.

Ny ordning

Fagutvalget for flyktning- og humanitærret er en del av ICJ-Norge, International Comission of Jurists, en uavhengig organisasjon som jobber med å fremme og beskytte menneskerettigheter og rettsstatlige prinsipper.

UNE ble opprettet i 2001 for å være en uavhengig, domstollignende klageinstans for vedtak fattet i Utlendingsdirektoratet. UNEs vedtak kan bringes videre til de ordinære domstolene, og da er det Regjeringsadvokatens oppgave å prosedere sakene på vegne av staten. Men ettersom antall saker har vært høyt, har dette i hovedsak vært satt ut til private advokatfirmaer, gjennom rammeavtaler.

Seks advokater

Den nye organiseringen innebærer altså at det er nå UNEs egen prosedyreavdeling, med seks advokater og to fullmektiger, som skal håndtere prosedyrene.

Torstein Bae
Torstein Bae

«Seksjonen utfører prosessoppdrag på vegne
av Regjeringsadvokaten, som har det overordnede ansvaret for sakene og som tildeler oppdragene», skriver UNE i en redegjørelse. Der påpekes det dessuten at samme ordning følges i Pasientskadenemnda.

I brevet til Sivilombudsmannen beskriver ICJ ordningen som «oppsiktsvekkende». 

- Kvaliteten på arbeidet er sikkert god, men dette er jo uavhengige, domstolslignenede organer. Det fremstår som utenkelig at jurister fra Trygderetten skulle stille seg opp og forsvare Trygderettens avgjørelser i lagmannsretten, men det er en tilsvarende praksis UNE har lagt seg på, sier Bae til Rett24.

To innvendinger

I brevet gir ICJ uttrykk for to hovedinnvendinger:

For det første frykter de at domstolspreget og uavhengigheten svekkes når nemnda først skal opptre uavhengig, og deretter være prosessfullmektige på vegne av staten. Ordningen vil svekke tilliten til nemnda, mener ICJ. Den personen saken gjelder, vil kunne oppfatte det som om nemnda har vært på statens side hele veien.

For det andre mener ICJ at det er rimelig å anta at prosessoppdragene kan føre til en vridning i favør av staten i nemndas praksis, og at lojaliteten til arbeidsgiver kan være prosessdrivende, ved at det går prestisje i sakene.

Likt ved pasientskader

ICJ er også bekymret for de tilsvarende erfaringene fra Pasientskadenemnda.

- Pasientskadeordningen ble opprettet for å gi enklere tilgang til erstatning, men vi har erfart at nemndas advokater ved rettslig behandling søker gjennomslag for en restriktiv praksis utover den aktuelle saken. Dette er åpenbart problematisk.

Bae mener at dersom slike seksjoner for prosedyre aksepteres, så må også for eksempel Trygderetten og Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker kunne gjøre det samme.

- Det grunnleggende spørsmålet blir om dette er noe klageorganer skal drive med, sier Bae.

Egen etasje

I et tilsvar til spørsmålene fra ICJ, forsvarer UNE ordningen. Nemnda påpeker at prosedyreseksjonen er organisert i en egen fagavdeling, løsrevet fra den delen av UNEs organisasjon som behandler enkeltsaker. Seksjonen sitter også i en egen etasje, fysisk adskilt fra den delen av UNE som utfører klagesaksbehandlingen:

«En grunnleggende forutsetning for Regjeringsadvokatens støtte til UNEs ønske om å innføre en prosedyreenhet, har vært at enheten organiseres på en måte som ivaretar uavhengigheten både formelt og faglig, og at det arbeidet som utføres holder høy faglig kvalitet. Vi vil gjerne understreke at den evalueringen som ble gjort av prosjektet, løpende tilbakemeldinger fra Regjeringsadvokaten og tilbakemeldinger fra domstolene viser at sakene faglig sett har blitt håndtert på en meget god måte av UNEs prosessfullmektiger», skriver UNE.