I kjølvannet av 22. juli-saken ble det satt ned et utvalg som skulle vurdere reglene for utilregnelighet.

NOU'en ble levert i 2014, men like før sommerferien i fjor kom justisdepartementet til Stortinget med en proposisjon som inneholdt helt andre forslag enn de utvalget foreslo. Forslagene har derfor aldri vært på høring.

Åpen komitéhøring

Tirsdag holdt justiskomiteen åpen høring om proposisjonen. Blant de påmeldte var det få som hadde nevneverdig godt å si om forslaget slik det ligger nå.

- Det er forstemmende at departementet fremmer et forslag som ikke har vært utredet, og som ikke har vært på høring, sa advokat Frode Sulland, som mener forslaget vil gi mindre forutberegnelighet og mer rettsulikhet.

Sinnslidelse

Departementets forslag går ut på at psykosebegrepet erstattes med det rettslig begrepet «alvorlig sinnslidelse». Departementet mener det er forvirrende når det samme begrepet «psykotisk» brukes i både medisinsk og rettslig forstand, men med forskjellig innhold.

«Dette vil innebære at det utpensles i rettspraksis hvilke tilstander som oppfyller utilregnelighetsnormen, noe som vil sikre likebehandling og rettssikkerhet på en bedre måte enn når de sakkyndige utøver "domsmyndighet" i den enkelte sak», skriver departementet.

Stikk motsatt

I høringen pekte flere på at det må være lovgivers rolle å

Skretting høring
Kritisk: Anders Løvlie, UiO

klargjøre hvilke kriterier som skal ligge til grunn for domstolenes utilregnelighetsvurdering.

Førsteamanuensis ved offentlig rett i Oslo, Anders Løvlie, ga uttrykk for at forslaget inneholdt en lang rekke udefinerte begreper, et syn han delte med de fleste.  

I anledning den forestående høringen, publiserte en lang rekke fagfolk sist helg en kronikk i Morgenbladet. Der utdyper de hva de mener er svakhetene med forslaget, samtidig som de protesterer mot at det nå kan bli vedtatt bestemmelser som etter deres vurdering i mindre grad enn hittil klargjør hvem som kan stilles strafferettslig ansvarlige for sine lovbrudd. 

Gröning høring
Kritisk: Linda Gröning, UiB

De skriver:

«Det er bemerkelsesverdig at Justisdepartementet har forkastet mye av det som hittil har vært den rettslige standarden og det forslaget som nylig ble utredet av et bredt, sammensatt offentlig utvalg. (...) I stedet foreslås innført helt nye formuleringer i straffeloven. Dette er formuleringer som er uklare, og lovforslaget er i tillegg knapt begrunnet og ikke sendt på høring. (...) Det fremlagte lovforslaget definerer verken det strafferettslige begrepet alvorlig sinnslidelse eller oppstiller nærmere kriterier på hva det vil si å være utilregnelig. Det skal retten likevel ta stilling til. Dette gir ikke rettssikkerhet. Vi anmoder Stortinget om å returnere proposisjonen.»

Justiskomitéens frist for avgivelse av innstilling er 27. februar.

Oppdatert: Fristen er senere  utsatt til slutten av april, red.anm.

Les hele proposisjonen her