Dommen vil bli anket til Høyesterett, opplyser Bjørn Ketil Myrset til Rett24.

Bakgrunnen for tilbakekallet er at Myrset har fått så mange fellelser for brudd på god advokatskikk, at nemnda mener han ikke bør få drive advokatvirksomhet. I et brev fra Disiplinærnemnda til Advokatbevillingsnemnda, skrev Disiplinærnemnda i 2017:

«Den skade advokatens opptreden gjør bør forhindres både overfor det rettshjelpssøkende publikum og for standen og yrkets anseelse. På denne bakgrunn er Disiplinærnemnden av den oppfatning at advokat Bjørn Ketil Myrset hverken er skikket, eller verdig, til å drive advokatvirksomhet.»

Det spesielle med saken er at Myrset ikke er anklaget for noen tilfeller av økonomiske misligheter eller straffbare forhold. Mindretallet, bestående av ekstraordinær lagdommer Anders Bøhn, påpeker at nemnda ikke har vist til noe annet tilfelle der en advokat har mistet bevillingen utelukkende på grunn av denne typen overtredelser av advokatforskriften. Bøhn har forøvrig skrevet kommentarutgaven til den aktuelle bestemmelsen i domstolloven § 230 første alternativ.

Kjerneområdet

Også flertallet er av den oppfatning at kjerneområdet for bestemmelsen er økonomiske misligheter og straffbare forhold, men skriver videre:

«Det er imidlertid klart at ikke bare de rene økonomiske misligheter rammes. Formålet med bestemmelsen var nettopp å ramme alle typer forhold som skader allmenhetens tillit til advokatstanden, herunder de mange typetilfellene som Myrset er felt for.»

I vår sak legger flertallet til grunn at det ikke foreligger økonomiske misligheter eller straffbare forhold. Det sentrale for vurderingen er derimot om antallet og karakteren av Myrsets handlinger innebærer et så vesentlig avvik fra akseptabel advokatskikk at vilkårene for tilbakekall av advokatbevillingen er oppfylt. Ved denne vurderingen er det den samlede disiplinærhistorikken som vektlegges.

Retten gjør en omfattende gjennomgang av disiplinærsakene mot Myrset, og konkluderer med at Myrset «ikke forstår at hans atferd er problematisk slik at det er liten mulighet for at han i tiden fremover vil endre seg.»

«Tilbakekall av bevillingen er et inngripende, men nødvendig, tiltak for å beskytte det rettssøkende publikum og allmennhetens tillit til advokatstanden. Myrset rammes ikke spesielt hardere enn andre advokater i tilsvarende situasjon. Myrset fratas bevillingen til å praktisere som advokat, men han mister ikke muligheten til å arbeide som jurist. I motsetning til for eksempel en lege som mister sin legelisens, kan Myrset fortsatt arbeide med det han er utdannet til. Det forholdet at han på bakgrunn av sin atferd og alder kan ha problemer med å få andre stillinger, er ikke et avgjørende moment når det veies opp mot overtredelsenes karakter og alvor.

I lys av det som flertallet har vært gjennom ovenfor, ser flertallet det som lite sannsynlig at Myrset i fremtiden vil overholde reglene for god advokatskikk. Flertallet mener derfor at Myrsets advokatbevilling bør tilbakekalles.»

Ytringsfrihet

Mindretallet mener Disiplinærnemnda har lagt for lite vekt på advokaters ytringsfrihet på vegne av sin klient, og at vurderer også alvorligheten av de foregående fellelsene annerledes enn flertallet, og fremhever at saken må anses som utgangspunkt og normgivende for senere avgjørelser. Bøhn skriver:

«Myrset har som advokat i en del saker brukt sterkere ord i mange tilfeller enn det andre ville gjort. Det er grunn til å tro at han har vært oppfattet som «brysom» av motpartsadvokater, og muligens også av domstolene, i et forholdsvis begrenset juridisk miljø. Han har gått langt i å hevde det han mener var klientens interesser. Som det går fram nedenfor, har en advokat atskillig frihet med hensyn til å gjøre dette.»

Vanskelig å få ny inntekt

– Saken er også prinsipiell i forhold til advokaters rettssikkerhet, i og med at dersom tilbakekallet ikke utsettes i påvente av en rettskraftig dom, så vil advokatens rettssikkerhet være betydelig svekket, sier Myrset.

Han peker på at man uten inntekt har små muligheter til å ta den kostnaden med en videre prosess.

– Særlig når tilfellet er som i denne saken, hvor advokaten som rammes er i 60-årene og i realiteten ikke har muligheter for annen jobb og inntekt, sier Myrset.

Les dommen her