I fjor vår var det jubel på flere læresteder, etter at regjeringen Solberg liberaliserte den såkalte gradsforskriften. Endringen åpnet for at flere enn det tre etablerte universitetene skulle kunne tilby masterstudier i psykologi og rettsvitenskap, blant annet basert på den store mangelen på denne fagkompetansen i distriktene.

BI, UiS og UiA var raskt ute med å varsle søknader, men gleden fikk seg raskt en kalddusj. Ingen av de tre fylte etter NOKUTs syn kravene til masterstudier. Det ble særlig reagert på fagmiljøenes størrelse og kvalifikasjoner.

Annonse

Advokat/advokatfullmektig

For å kontre dette har Handelshøyskolen BI nå opprettet fire nye professorater i rettsvitenskap. De nye heltidsprofessorene på BI er:

  • Advokat Marius Emberland fra Regjeringsadvokaten
  • Professor Jon Petter Rui fra Universitetet i Bergen
  • Professor Johan Boucht fra UiO
  • Professor Ellen Johanne Eftestøl fra Helsingfors Universitet

–  Den direkte bakgrunnen og tidspunktet har jo med Nokuts påpekning å gjøre, det er klart. Men dette er rekrutteringer som står på egne ben, og er for all del ikke foretatt kun for å oppfylle regulatoriske krav. Men det tror jeg fremkommer av seg selv. Vi er utrolig stolte, sier Morten Kinander. Han er instituttleder ved institutt for rettsvitenskap og styring på Handelshøyskolen BI.

Rui er i dag professor ved universitetet i Bergen. Han har ledet hvitvaskingslovutvalget og granskingen av Transocean-saken, sittet i straffeprosesslovutvalget, vært konstituert som lagdommer og skrevet om virksomhetsansvar for korrupsjon.

Emberland er en av de mest erfarne advokatene ved Regjeringsadvokaten, og ble for noen år siden ansatt også på juridisk fakultet i Oslo. Tiltredelsen her ble imidlertid stadig utsatt, ettersom Emberland måtte håndtere den enorme porteføljen av barnevernsaker i EMD. Han har doktorgrad fra Oxford i selskapers og aksjonærers stilling i menneskerettslige spørsmål.

Eftestøl er professor i civil- og handelsrett ved Juridiska Fakulteten, Helsingfors Universitet. Hun tok sin doktorgrad ved i Oslo i 2005, og var tilknyttet Nordisk Institutt for Sjørett som professor II. Hun er spesialist på handelsagenturrett.

Boucht er nestleder på institutt for offentlig rett i Oslo, og forsker særlig på strafferettslig inndragning.

– Det er ikke mange andre forskningsmiljøer i Europa som, sammen med de andre rekrutteringene vi har på gang, vil være så godt posisjonert som BI når det gjelder regulering og sanksjonering av nasjonal og internasjonal økonomisk virksomhet i tiden fremover. Når du legger til de andre satsningene våre innen finansregulering, skatt og shipping, blir dette en samlet satsning som virkelig vil kunne bidra til at et forskningsmessig underutviklet område kan få den akademiske og undervisningsmessige behandlingen det fortjener, skriver Kinander i en pressemelding.