Advokat Serkan Bulut har vært opp og ned i rettsapparatet siden han i 2017 ble fratatt bevillingen. I sommer kom Borgarting lagmannsrett til at bevillingsnemndas gjentatte vedtak om å nekte ham ny bevilling har vært ugyldig siden 2020.

Nå har også hans ektefelle vunnet frem. Hun jobbet nemlig som advokatfullmektig i samme firma, og benyttet sin ektemann som saksbehandler. Omfanget var betydelig, med flere millioner utbetalt i stykkpris- og fritt rettsrådssaker i året.

Da ektefellen, Larysa Bulut, søkte som egen bevilling, fikk hun ikke bare avslag, hun fikk også forbud mot å yte rettshjelp. Begrunnelsen var at hun skulle har gjort seg skyldig i forhold som gjorde henne uskikket til å drive advokatvirksomhet og yte rettshjelp.

Bevillingsnemnda la til grunn at hun, ved å motta stykkprisbetaling for arbeid der ektemannen var saksbehandler, hadde «innrettet virksomheten i Rettshjelp Bulut & Co for å omgå grunnleggende vilkår om hvem som kan yte fri rettshjelp, slik at selskapet har mottatt betydelige og uberettigede utbetalinger fra fylkesmennene i stykkprissaker».

Annonse

Legal Counsel - Norway

Ulovfestet omgåelsesnorm?

Bulut har gått til sak mot staten for å få vedtaket kjent ugyldig. Dette førte ikke frem i tingretten, men nå har hun fått medhold i Borgarting lagmannsrett. I retten anførte hun blant annet at det ikke finnes noen slik omgåelsesnorm.

Staten har på sin side argumentert for at at fri rettshjelp bare kan gis av advokat, advokatfullmektig eller registrert rettshjelper, og det er bare disses
arbeid som kan honoreres etter salærforskriften og stykkprisforskriften.Staten anfører på denne bakgrunn at det gjelder en omgåelsesnorm, der det må trekkes en grense for delegering av juridiske oppgaver til andre saksbehandlere enn de som kan yte fri rettshjelp.

Lagmannsretten vil ikke utelukke at det går en grense for hva som kan anses som en illojal bruk av stykkprissystemet, men mener det ikke er grunnlag for å legge terskelen slik staten ønsker i denne saken. Retten peker dessuten på at det i utgangspunktet ikke var galt av Bulut å bruke sin ektemann som intern saksbehandler:

«Når Larysa Bulut uansett ville hatt krav på utbetaling av stykkpris på grunnlag av eget arbeid i saken, kan ikke lagmannsretten se at det etter omstendighetene i denne saken foreligger en omgåelse av regelverket ved at Serkan Bulut har utført internt juridisk arbeid på en del av sakene. Lagmannsretten er ikke enig med staten i at hans arbeid, direkte eller indirekte, har ført til urettmessige utbetalinger under stykkprisforskriften. Lagmannsretten mener også at det interne arbeidet han har utført ikke innebærer en omgåelse av regelverket for hvem som kan yte rettshjelp.»

Forventer omgjøring

Ektemannen Serkan fikk som nevnt medhold i sin egen sak i sommer. Han fikk imidlertid ikke medhold i erstatningskravet, og har derfor anket avgjørelsen til Høyesterett, og står fortsatt uten bevilling.

Larysa Bulut sier til Rett24 at hun nå forventer at vedtaket om å nekte henne bevilling omgjøres av eget tiltak.

– Jeg vet ikke om staten vil anke denne avgjørelsen, men jeg har vunnet i det meste, så det er bare å vente. Denne saken har lært meg mye. Nå vet jeg på kroppen hvordan det er å stå overfor den som har makten, sier Bulut.