I februar gikk Høyres justispolitiske talsperson Peter C. Frølich ut og lovet penger til et utrederkorps i Borgarting. Målet er å gjøre noe med den stadig økende mengder restanser som er i ferd med å bygge seg opp.

Til Aftenposten opplyser Frølich nå at Borgarting ikke trenger å vente til statsbudsjettet 2019. Allerede i revidert nasjonalbudsjett nå i mai, vil det bli satt av penger til 10 utredere. Fra før er det to utredere i Borgarting, mens målet er 15 totalt. De siste tre skal finansieres innenfor eksisterende ramme.

Frigjør sju dommere

I en utredning Borgarting gjorde i vinter, ble det lagt til grunn at man ved å øke dagens utrederkorps fra to til femten, ville kunne frigjøre sju dommerårsverk. Den potensielle gevinsten kontra å øke antall dommere, ligger altså i at utrederlønnen må være betydelig lavere enn dommerlønnen.

Dette vil igjen gi kapasitet til å avsi dom i 100 flere sivile saker pr år, mente Borgarting.

– Dette er starten på snuoperasjonen, sier Peter Frølich, andre nestleder i justiskomiteen på Stortinget for Høyre. Vi tror det kommer til å ha en enorm effekt for saksbehandlingen og at Borgarting ikke lenger vil være en flaskehals, sier Frølich til Aftenposten.

Beregningen er blant annet gjort på bakgrunn av erfaringer Gulating har gjort ved sine utredere.

– Veldig oppløftende

I 2017 behandlet Borgarting 750 sivile saker. I utredningen fra i vinter skrev administrasjonen:

«På grunnlag av det som er anslått i Gulatingrapporten om utredertid per behandlet anke over sivile kjennelser og beslutninger og våre egne erfaringer, har vi estimert at vi trenger ca. 15 utredere for at alle anker over kjennelser og beslutninger i sivile saker, silingsavgjørelser i straffesaker og anker over kjennelser om beslag av førerkort og besøksforbud mv. skal være behandlet av en utreder. Etter vår mening vil det derfor i første omgang være hensiktsmessig å etablere en utrederenhet med til sammen 15 utredere, som har som hovedoppgave å behandle disse sakstypene. Dette vil være sakstyper som vil være godt egnet for å oppnå en effektivitets- og kvalitetsgevinst.»

Direktør Mari Fjærtoft Trondsen i Borgarting sier til Aftenposten at de er strålende fornøyd.

– Det vil gi oss en helt annen mulighet til å få unna sakene. Dette er veldig oppløftende. Vi er glad for at vi nå blir hørt, og at politikerne har tatt Borgartings situasjon på alvor, sier Fjærtoft Trondsen