Ulykken i det sterkt trafikkerte krysset Ullevålsveien/Waldemar Thranes gate fikk stor oppmerksomhet i april 2022. En 59 år gammel kvinne på el-sykkel tråkket oppover i sykkelfeltet på høyre side av Ullevålsveien. I en fart av 16-17 km/t tok hun igjen en lastebil som sto og blinket til høyre mens den ventet på grønt lys.

Da lyset ble grønt, krysset et sykkelbud gangfeltet på rødt lys. Sjåføren fokuserte på dette, og oppdaget ikke syklisten som hadde kommet opp i hans høyre blindsone. Den 59 år gamle kvinnen omkom da det 17 meter lange kjøretøyet svingte til høyre ned Waldemar Thranes gate.

Annonse

Politifullmektig / politiadvokat / politiadvokat 2

Ble filmet

En særegenhet ved saken er at en bil som lå like bak lastebilen var utstyrt med dashbordkamera. Hele ulykken er dermed filmet, og filmen har vært et sentralt bevis i straffesaken.

Statsadvokaten i Oslo tok ut tiltale for uaktsomt drap, men da Oslo tingrett behandlet saken i fjor, ble sjåføren kun dømt etter veitrafikkloven generelle aktsomhetsbestemmelse. Tingretten la vekt på at trafikkbildet i dette sterkt trafikkerte krysset, midt i rushtiden, var komplisert, og at det kun fantes et vindu på fire til fem sekunder der sjåføren burde sett syklisten.

Tingretten la til grunn at bestemmelsen om uaktsomt drap, etter forarbeidene, ikke skal brukes når «uaktsomheten er av en slik karakter som alle førere må erkjenne at en gjør seg skyldig i fra tid til annen». Retten fant enstemmig at sjåføren hadde fullt fokus på et komplisert trafikkbilde, og at ulykken var resultat en kortvarig feilfordelt oppmerksomhet. Han ble etter dette frikjent etter den mest alvorlige bestemmelsen, slik at straffen ble 36 dager betinget fengsel.

Aktors påstand var 75 dager ubetinget.

Domfelt likevel

Statsadvokaten anket, og torsdag kom Borgarting lagmannsrett til motsatt konklusjon. Lagmannsretten mener de cirka fem kritiske sekundene ikke kan karakteriseres som en «kortvarig feilfordeling av oppmerksomheten», og skriver:

«Flertallet legger som nevnt til grunn at trafikkbildet for A var noe komplisert. Han hadde en motgående lastebil som avkrevde noe oppmerksomhet. Sykkelbudet var på vei over den siste delen av fotgjengerfeltet. Han måtte også sikre seg for mulig trafikk på sin venstre side. Endelig måtte han også ha et øye med om det kom fotgjengere i fotgjengerfeltet på høyre side der han skulle svinge inn. Disse fikk grønt lys samtidig med A. Når flertallet finner at A, mens han påbegynte kjøringen inn i krysset og idet han la seg litt ut til venstre i krysset, feilfordelte sin oppmerksomhet, er det fordi flertallet mener en sentral del av det relevante trafikkbildet for A var om det kom syklister opp langs hans høyre side. Den som skal gjennomføre en slik sving som A skulle, til høyre i et slikt kryss, må nettopp være ekstra påpasselig mot denne sonen. Det var ikke A.»

Flertallet konstaterer at det ikke finnes aktsomhetspraksis fra Høyesterett på et faktum som er sammenlignbart med dette, men peker også på at hurtiggående el-sykler nå er en vanlig del av bybildet, som sjåfører må ta høyde for.

randby.jpg
Forsvarer Thomas Randby.

Annonse

Advokat | Advokatfullmektig | Oslo | EU-/EØS- og konkurranserett

– Strengt

– Flertallet har lagt til grunn en meget streng aktsomhetsvurdering, noe som reflekteres ved at to av dommerne stemte for frifinnelse, og også en enstemmig tingrett konkluderte slik. Vi må studere dommen nærmere for å ta stilling til om den skal ankes, sier mannens forsvarer Thomas Randby fra Elden.

Lagmannsretten setter straffen til 60 dager ubetinget fengsel, og tre års inndragning av førerkortet. Retten mener imidlertid ikke at uaktsomheten var grov, og de etterlatte tilkjennes derfor ingen oppreisning.

Et mindretall på to meddommere mener, som tingretten, at sjåføren feilfordelte oppmerksomheten i bare korte øyeblikk, og derfor ikke bør dømmes for uaktsomt drap.