At kommunen stiller såkalte rekkefølgekrav til utbyggere, er ordinært. Utbyggere pålegges normalt å bygge infrastruktur for å understøtte beboerne som skal flytte inn i boligene som bygges.

Spørsmålet som nå jobber seg opp gjennom rettsapparatet, og som følges med argusøyne av hele eiendomsbransjen, handler om hvor tett tilknytning det må være mellom utbyggingen og rekkefølgekravet. For ganske nøyaktig ett år siden avsa Oslo tingrett to dommer om dette temaet, og begge endte med seier for utbyggerne:

  • Den første saken gjaldt en utbygging på Mortensrud i Oslo, der kommunen krevde at Selvaag brukte 1,6 millioner på å bygge en turvei som beboerne i de planlagte boligene neppe ville komme til å bruke. Turveien ligger slik til at den ikke vil være en naturlig gangvei for de som måtte flytte inn i de nye boligene.
  • Den andre saken gjaldt byggingen av nytt juridisk fakultet på Tullinløkka i Oslo, der kommunen påla utbygger å bekoste oppgradering av trikkeskinner, samt en sykkelvei fra Nationaltheatret og opp til Solli plass.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Seier til staten

Begge dommene ble anket av staten, og nå er den første av dem avgjort – med full seier til staten. Mens tingretten mente det var vilkårlig å ta «hensyn til kommunens generelle ønske om et turveinett i kommunen, uten at dette har en saklig begrunnelse knyttet til denne utbyggingen», mener Borgarting at turveien er saklig knyttet til utbyggingen.

Dette baseres på en konkret vurdering av hele området på Mortensrud. Retten skriver videre at «det må ligge innenfor kommunens skjønnsmyndighet å vurdere hva slags oppgradering av turstiene en økende befolkningstetthet krever»:

«Alminnelige erfaringsgrunnsetninger tilsier at flere beboere vil medføre økt bruk av turstien. Det samme gjør det forhold at et eksisterende friområde forsvinner, slik at flere vil måtte bruke andre friområder, inkludert turstien.»

Rett24 omtalte faktum i saken mer detaljert i denne artikkelen i fjor.

Hilde Lund.jpg
Hilde Lund, Regjeringsadvokaten.

– Staten er meget fornøyd med lagmannsrettens frifinnelse. En enstemmig lagmannsrett mener – i motsetning til tingretten – at kommunen ikke har misbrukt sin myndighet i denne saken. Lagmannsretten synes ikke å ha vært i tvil om at kravet om turvei ligger innenfor det handlingsrom kommunen som reguleringsmyndighet har. Etter statens oppfatning er dette en riktig og viktig konklusjon, sier Hilde Lund ved Regjeringsadvokaten.

Selv om saken gjelder et kommunalt vedtak, er det staten som er part i saken. Dette fordi vedtaket er stadfestet av Fylkesmannen.

Høyesterett aktuelt

Selvaags prosessfullmektig, Kristian Korsrud, sier det ennå ikke er tatt noen beslutning om en eventuell anke til Høyesterett.

– Selvaag er naturligvis skuffet over resultatet. Nå har vi bare så vidt fått sett på avgjørelsen, men vi har vel hele tiden sagt at dette er et spørsmål som trenger avklaring fra Høyesterett, sier Korsrud.

Lagmannsretten skriver i dommen at saken reiser spørsmål som «i begrenset grad har vært avklart i rettspraksis», og mener derfor at hver av partene bør dekke egne sakskostnader, til tross for at staten fikk fullt medhold.

Ankeforhandlingene i den andre saken fra i fjor, som gjaldt Tullinløkka, er ikke berammet i Borgarting før i desember. Rett24 omtalte tvisten mer detaljert her.

Last ned dommen her