Hellerudsletta Eiendom leier ut messehallen på Hellerudsletta til selskapet som driver messevirksomheten. Leiesummen er direkte knyttet opp mot messehallens omsetning. 

Messevirksomheten gikk med underskudd i både 2013, -14 og -15, og i flere år har eiendomsselskapet arbeidet med å få etablert et hotell i umiddelbar nærhet av messehallen. Hotellet har vært en helt sentral del av planen for å få omsetningen i messehallen opp. 

Solgte tomt

Våren 2013 solgte derfor selskapet tomt til utbyggerne av det nå nyåpnede Moxy-hotellet på Hellerudsletta. Salgsprosessen medførte en rekke kostnader, som utgifter til kommunen, arkitekter, advokater og meglere. Selskapet vurderte dette som utgifter tilknyttet den avgiftspliktige utleievirksomheten til messehallen, og fradragsførte av den grunn inngående merverdiavgift på rundt 2,5 millioner kroner.

Men dette er staten ikke enig.

Skatt øst mener at utgiftene til tomtesalget ikke hadde tilstrekkelig tilknytning til eiendomsselskapets utleievirksomhet, og fattet derfor vedta om tilbakeføring av den fradragsførte inngående merverdiavgiften.

Anførslene

Nå har Borgarting lagmannsrett, i likhet med Oslo tingrett, stadfestet skattemyndighetenes syn.

Hellerudsletta Eiendom anførte at formålet med anskaffelsene var å øke selskapets egen avgiftspliktige omsetning i utleievirksomheten. Ettersom leietakeren leie er omsetningsbasert, vil økt omsetning hos leietakeren gi direkte utslag i leieinntektene til Hellerud Eiendom, og dermed øke utleiers avgiftspliktige omsetning. Utbygging av hotell i tilknytning til messehallen var dessuten helt nødvendig av hensyn til konkurransesituasjonen i markedet for utleie av messefasiliteter.

tc28dd29
Moxy-hotellet ligger tett inntil messesenteret

Staten anførte på sin side at det ikke er noen funksjonell sammenheng mellom anskaffelsene knyttet til tomtesalget, og utleievirksomheten. Selv om hotellvirksomhet kunne gi økt besøk til messehallen, er koblingen mellom anskaffelsene og utleievirksomheten for avledet. Anskaffelsene kan da ikke anses foretatt «til bruk» i den avgiftspliktige utleievirksomheten.

«Dersom Hellerudsletta Eiendom AS innrømmes fradragsrett for inngående merverdiavgift på utviklingskostnadene i dette tilfellet vil det innebære en utilsiktet subsidiering», heter det i anførselen.

– For avledet

Lagmannsretten deler synet om utilsiktet subsidiering, og skriver:

«De konkrete virkningene av anskaffelsene for den avgiftspliktige utleievirksomheten må etter lagmannsrettens syn i dette tilfellet anses som relativt avledede og indirekte. Det er prisreguleringen i leieavtalen, med delvis omsetningsbasert leievederlag, som vil lede til at anskaffelsene knyttet til tomtesalget på sikt vil få positive økonomiske virkninger for Hellerudsletta Eiendom AS. De positive virkningene for utleievirksomheten ligger i dette tilfellet også, vurdert med utgangspunkt i anskaffelsestidspunktet, langt frem i tid og er betinget av flere forhold, blant annet at anskaffelsene faktisk ledet til at det ble gitt tillatelse for oppføring av hotell og at øvrige vilkår for gjennomføringen av salgsavtalen lot seg oppfylle. Omsetningen av tomten hadde ikke andre virkninger for utleievirksomheten enn rene bedriftsøkonomiske virkninger.»

og 

«Gis det fradrag for den inngående merverdiavgiften på anskaffelsene i dette tilfellet, vil det derimot innebære en form for subsidiering av tomtesalget fra Hellerudsletta Eiendom AS, som andre selgere av fast eiendom ikke vil oppnå.»

Dommen inneholder en omfattende drøftelse av forholdet mellom de to sentrale mva-dommene Telenor og Elkjøp

Les hele dommen her (Lovdata PRO).